ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПОСЕБНИХ СТАВКИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ (расхода за запослене, текућих поправки и одржавања и других прихода), СИСТЕМА ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Субјект ревизије:

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Датум извештаја о ревизији

11.12.2014.

Период спровођења ревизије

01.01.2012.-31.12.2012.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта