Улога ДРИ

Државна ревизорска институција, као највиши орган ревизије јавних средстава, у оквиру своје надлежности, обавља следеће послове:

 1. Планира и обавља ревизију, у складу са Законом о Државној ревизорској институцији;
 2. Доноси подзаконске и друге акте ради спровођења Закона о Државној ревизорској институцији;
 3. Подноси извештаје Народној скупштини Републике Србије и скупштинама локалних власти;
 4. Заузима ставове и даје мишљења као и друге облике јавних саопштења у вези са применом и спровођењем појединих одредаба Закона о Државној ревизорској институцији;
 5. По потреби и у складу са својим могућностима, пружа стручну помоћ Скупштини, Влади Републике Србије (у даљем тексту: Влада) и другим државним органима о појединим значајним мерама и важним пројектима, на начин којим се не умањује независност Институције;
 6. Може да даје савете корисницима јавних средстава;
 7. Може давати примедбе на радне нацрте предлога законских текстова и других прописа и може давати мишљења о питањима из области јавних финансија;
 8. Може да даје препоруке за измене важећих закона на основу информација до којих је дошла у поступку обављања ревизије, а односе се на то да производе или могу произвести негативне последице или доводе до непланираних резултата;
 9. Усваја и објављује стандарде ревизије у вези са јавним средствима који се односе на извршавање ревизијске надлежности Институције, на приручнике за ревизију и на другу стручну литературу од значаја за унапређење ревизорске струке;
 10. Утврђује програм образовања и испитни програм за стицање звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор, организује полагање испита за стицање ревизорских звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор и води Регистар лица која су стекла ова звања;
 11. Утврђује критеријуме и врши нострификацију стручних звања из надлежности Институције стечених у иностранству;
 12. Сарађује са међународним ревизорским и рачуноводственим организацијама у областима које се односе на рачуноводство и ревизију у оквиру јавног сектора;
 13. Обавља друге послове утврђене Законом о Државној ревизорској институцији.

Визија:

ДРИ је независна врховна ревизорска институција која помаже Републици Србији да мудро управља и користи ресурсе.

Мисија:

ДРИ поузданим информацијама доприноси добром управљању, транспарентности и одговорности у јавном сектору.