IFPP оквир - Стручна саопштења ВРИ

INTOSAI Оквир стручних саопштења (IFPP) представља званична и надлежна саопштења или изјаве INTOSAI заједнице. Она се заснивају на заједничком стручном знању чланова INTOSAI и представљају званичне изјаве INTOSAI-ја о ревизорским питањима. Сва саопштења се организују и нумеришу према њиховом статусу и сврси у јединствени оквир.

Овај Оквир – INTOSAI Оквир стручних саопштења (IFPP) – садржи три категорије стручних саопштења:

INTOSAI Принципи (INTOSAI-P)

INTOSAI принципи састоје се од основних и кључних принципа. Основни принципи имају историјски значај и назначују улогу и функције ВРИ, којима ВРИ треба да теже. Ови принципи могу бити информативни за владе и парламенте, као и за ВРИ и ширу публику, а могу се користити и као референтан материјал за дефинисање националних надлежности ВРИ.

Кључни принципи подржавају Основне принципе у појашњавању улоге ВРИ у друштву, и садрженајвише предуслове за професионално функционисање ВРИ.

Међународни стандарди врховних ревизорских институција (ISSAI)

ISSAI представљају надлежне Међународне стандарде за ревизију јавног сектора. Сврха ISSAI стандарда су:

  • Обезбеђивање квалитета спроведених ревизијa
  • Јачање кредибилитета извештаја о ревизији за кориснике
  • Унапређење транспарентности поступка ревизије
  • Указивање на одговорност ревизора везано за друге укључене стране
  • Дефинисање различитих врста ревизијских ангажовања и пратећих концепата који омогућавају заједнички језик за ревизију јавног сектора.

Комплетан сет ISSAI стандарда се заснива на основним концептима и принципима који дефинишу ревизију јавног сектора и различите врсте ангажовања који се спроводе узподршку ISSAI стандарда.

INTOSAI Упутства (GUID)

INTOSAI Упутства израђује INTOSAI да би се пружила подршка ВРИ и појединачним ревизорима у следећем:

  • Како применити ISSAI стандарде у пракси у поступку финансијске ревизије, ревизије правилности или сврсисходности пословања
  • Како применити ISSAI стандарде у другим ангажовањима
  • Како разумети специфичне предмете и како применити релевантне ISSAI стандарде

Додатне информације о ISSAI 2000-2999 - Стандарди за финансијску ревизију (претходно ISSAI серија 1000-1999)

INTOSAI је усвојио дуални приступ када је реч о развоју упутства за ревизију јавног сектора. Можемо да израдимо сопствене стандарде, надовезујући се на материјал који су израдила друга тела за успостављање стандарда по прилагођавању главних аспеката који се примењују у ревизији јавног сектора, или када је то одговарајуће, можемо да користимо директно стандарде које су израдила друга тела. Стандарди финансијске ревизије су директно доступни преко вебсајта (IAASB) Одбора за међународне стандарде ревизије и уверавања.

Стандарди финансијске ревизије ће и даље бити појединачно нумерички означавани у IFPP, али ће се користити ISSAI бројеви 2000-2999 уместо серије 1000-1999. То значи да ће нумерисање у распону ISSAI 2200-2810 пратити принцип да Међународни стандард ревизије (ISA) бр. xxx буде укључен као ISSAI 2xxx у IFPP Оквир.

Практичне напомене уз стандарде финансијске ревизије за претходне ISSAI 1200-1810 су тренутно у фази разматрања.

Поступак доношења стандарда INTOSAI

Званична процедура за IFPP Оквир дефинише процедуре за израду, измену и повлачење стручних саопштења. Поступак отпочиње предлогом пројекта.

Сви планирани пројекти се морају укључити у План стратешког развоја (ПСР) за тај период. ПСР се израђује у консултацији са врховним ревизорским институцијама, INTOSAI радним телима и екстерним заинтересованим странама. Управни одбор INTOSAI усваја ПСР. Он ступа на снагу на Конгресу врховних ревизорских институција сваке треће године.

Категорије стучних саопштења