Rezolucija A/66/209 Generalne skupštine UN

Ujedinjene nacije

Generalna skupština

Rezolucija A/66/209

Promovisanje efikasnosti, odgovornosti, efektivnosti i transparentnosti državne uprave jačanjem vrhovnih revizorskih institucija

Generalna skupština,

imajući u vidu Rezoluciju br. 2011/2 koju je doneo Ekonomski i socijalni savet 26. aprila 2011,

imajući u vidu Rezoluciju UN br. 59/55 od 2. decembra 2004. i Rezoluciju br. 60/34 od 30. novembra 2005, kao i svoje prethodne rezolucije o državnoj upravi i razvoju,

imajući u vidu Deklaraciju o milenijumskim ciljevima Ujedinjenih nacija[1],

sa naglaskom na potrebu da se unapredi efikasnost, odgovornost, efektivnost i transparentnost državne uprave,

sa naglaskom na to da efikasna, odgovorna, efektivna i transparentna državna uprava igra ključnu ulogu u sprovođenju međunarodnih ciljeva razvoja, uključujući Milenijumske ciljeve razvoja,

ukazujući na potrebu za izgradnjom kapaciteta kao sredstvo za promovisanje razvoja i pozdravljajući saradnju međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija sa Ujedinjenim nacijama u tom smislu,

1.prepoznaje da vrhovne revizorske institucije mogu da ostvare svoje zadatke objektivno i efektivno samo ukoliko su nezavisne od subjekta revizije i ukoliko su zaštićene od spoljnih uticaja;

2.takođe, prepoznaje značajnu ulogu vrhovnih revizorskih institucija u promovisanju efikasne, odgovorne, efektivne i transparentne državne uprave, što doprinosi ostvarenju ciljeva i prioriteta nacionalnog razvoja, kao i međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva, uključujući Milenijumske ciljeve razvoja UN-a;

3.uvažava rad Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija u promovisanju veće efikasnosti, odgovornosti, efektivnosti, transparentnosti, kao i efikasnog i efektivnog prijema i korišćenja javnih resursa u službi građana;

4.takođe, uvažava Limsku deklaraciju o smernicama za načela revizije[2] iz 1977. godine i Meksičku deklaraciju o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija[3] iz 2007, i podstiče sve države članice UN da, u skladu sa svojim domaćim institucionalnim rešenjima, primenjuju principe iz navedenih deklaracija;

5.podstiče države članice relevantnih institucija Ujedinjenih nacija da nastave i intenziviraju svoju saradnju sa Međunarodnom organizacijom vrhovnih revizorskih institucija, uključujući izgradnju kapaciteta, da bi se promovisalo dobro upravljanje tako što će se obezbediti efikasnost, odgovornost, efektivnost i transparentnost kroz jačanje vrhovnih revizorskih institucija.[1] Videti Rezoluciju 55/2

[2] Limska deklaracija o smernicama za načela revizije, usvojena na devetom Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, u Limi, od 17. do 26. oktobra 1977.

[3] Meksička deklaracija o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija, usvojena na devetnaestom Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, u Meksiku, od 5. do 10. novembra 2007.