О Државној ревизорској институцији

ДРИ видео

Државна ревизорска институција (Институција) је највиши орган ревизије јавних средстава у Републици Србији.

Основана је 2005. године Законом о Државној ревизорској институцији.

Државна ревизорска институција је самосталан и независан државни орган.

За обављање послова из своје надлежности Институција је одговорна Народној скупштини Републике Србије.

Послове из своје надлежности обавља на основу Устава Републике Србије, Закона о Државној ревизорској институцији и Пословника Државне ревизорске институције, који у складу са Законом, ближе уређује начин и поступак по коме Институција врши своју надлежност ревизије, начин обезбеђивања јавности рада, одлучивања и друга питања утврђена Законом која су од значаја за рад Институције.

Институција има председника Институције, потпредседника, Савет, ревизорске службе и пратеће службе.

Ревизорским службама руководе врховни државни ревизори.

Рад пратећих служби Институције усклађује секретар Институције.

Делокруг и начин обављања послова служби Институције, унутрашња организација и систематизација радних места ближе су уређени актом Институције – Правилником o унутрашњој организацији и систематизацији радних места, који на предлог председника Институције доноси Савет.

Седиште Институције је у Београду, Улица Макензијева број 41.