Nedovoljna efikasnost kontrole akvizicija od strane nadležnih organa

23. decembar 2019. godina
Nedovoljna efikasnost kontrole akvizicija od strane nadležnih organa

Državna preduzeća su sprovodila akvizicije, kojima su preuzimala vlasništvo nad kapitalom drugih pravnih lica. Na taj način je Republika Srbija posredno stekla učešća (udele) u kapitalu tih pravnih lica. Sticanje finansijske imovine akvizicijama uputilo je na potrebu nadzora i kontrole tog procesa od strane nadležnih organa, rekao je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor na predstavljanju Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Efikasnost kontrole akvizicija od strane nadležnih organa“.

Otežavajuće okolnosti za kontrolu akvizicija su nepostojanje jedinstvenog i sveobuhvatnog registra državnih preduzeća u kojima RS ima učešće u kapitalu, kontrola akvizicija državnih preduzeća je delimično definisana u različitim zakonima i podzakonskim aktima, kao i nepotpuna koordinacija nadležnih organa, istakao je dr Pejović.

U izveštaju je navedeno da je cilj revizije bio da se utvrdi u kojoj meri su zakonodavni i institucionalni okvir obezbedili efikasnu kontrolu procesa akvizicije i da li su državna preduzeća vršila analize u svrhu donošenja odluka o procesu akvizicija.

Vođa tima koji je sproveo reviziju i državni revizor Goranka Jovanović je naglasila da bi kontrola akvizicija bila efikasnija formiranjem registra državnih preduzeća i uspostavljanjem potpunije koordinacije između nadležnih organa.

Nepostojanje jedinstvenog i sveobuhvatnog registra državnih preduzeća otežalo je kontrolu procesa akvizicija od strane nadležnih organa. Ovakva situacija je otežala i popis učešća RS u kapitalu pravnih lica i tačno iskazivanje stanja finansijske imovine u Bilansu stanja RS, rekla je Jovanović.

Po njenim rečima, Republika Srbija je u procesu pristupanja Evropskoj uniji i kroz saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom izrazila nameru da izradi Strategiju za upravljanje preduzećima u državnom vlasništvu i da objavljuje informacije o učešću RS u kapitalu državnih preduzeća.

Objavljivanje ovih informacija je otežano bez postojanja registra državnih preduzeća, rekla je Jovanović.

Vrednost akvizicija koje su sproveli JP EPS, JP Srbijagas i Telekom Srbija a.d, povećana je sa 154 milijarde na oko 200 milijardi dinara, u periodu 2016−2018. godina, navela je Jovanović.

Kako je objasnila, zakonodavni i institucionalni okvir su obezbedili uslove za kontrolu procesa akvizicija, ali nepotpuna koordinacija između nadležnih organa i organa upravljanja državnih preduzeća umanjila je efikasnost kontrole.

U izveštaju je navedeno da su Vlada RS, Ministarstvo privrede, Ministarstvo rudarstva i energetike i Nadzorni odbori JP EPS i JP Srbijagas, vršili kontrolu akvizicija, koje su sprovela ova dva državna preduzeća.

Koordinacija između navedenih nadležnih organa u vezi procesa akvizicija je uspostavljena i dokumentovana.

Kontrolu akvizicija koje je sproveo Telekom Srbija a.d, izvršio je Nadzorni odbor Društva, dok kontrola Ministarstva privrede nije dokumentovana.

Pri donošenju odluka o sprovođenju akvizicija, državna preduzeća su vršeći analize najviše pažnje posvećivala strateškim ciljevima.

Državna revizorska institucija je dala Ministarstvu privrede preporuke u cilju uspostavljanja efikasnije kontrole akvizicija i to da uspostavi jedinstvenu i sveobuhvatnu evidenciju državnih preduzeća u kojima Republika Srbija ima učešće u kapitalu, koja bi sadržala procenat učešća, osnovne performanse poslovanja i konsolidovano vlasništvo državnih preduzeća i da uspostavi smernice za obavljanje poslova koji bi se odnosili na određivanje strateških ciljeva, unapređenje rada i poslovanja i nadzor u državnim preduzećima.