„Kolegijalni pregled“ DRI - pokazatelj odgovornosti i transparentnosti Institucije

16. april 2019. godina
„Kolegijalni pregled“ DRI - pokazatelj odgovornosti i transparentnosti Institucije

Odgovor na pitanje „ko revidira revizora“ predstavila je danas na 70. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava OECD/SIGMA koja će ove godine sprovesti tzv. “kolegijalni pregled” Državne revizorske institucije. O tome kako će izgledati taj postupak i koliko je značajan za odgovornost i transparentnost DRI govorio je danas pred poslanicima Odbora i predstavnicima Državne revizorske institucije konsultant OECD/SIGMA, Alister Svorbrik.

Pre same prezentacije, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, dr Duško Pejović,istakao je da je za kontrolu rada DRI nadležna Narodna skupština, kojoj DRI redovno i u roku dostavlja sve svoje izveštaje. Pokazatelj odgovornosti u radu jeste i kontrola, a to institut kolegijalnog pregleda jeste, naveo je Pejović. On je dodao da kolegijalni pregled predstavlja eksternu i nezavisnu ocenu rada DRI, koju sprovode stručnjaci drugih vrhovnih revizorskih institucija, na osnovu međunarodnih smernica ISSAI, koje su ustanovljene još 2010.godine. Pejović je naveo i da ga raduje što će danas SIGMA predstaviti principe na kojima kolegijalni pregled počiva i ocenio da isti predstavlja posvećenost institucije da nastavi sa uspešnim radom. Takođe, Pejović je istakao da je ovo prvi put za 12 godina da se u DRI vrši ovakav vid kontrole.

Kao najvišem rukovodstvu Institucije, zadatak nam je da zaposlenima šaljemo signale koji ih inspirišu da poštuju usvojene standarde i procedure i ulažu najbolje napore u pružanje kvalitetnih revizorskih usluga i proizvoda, poručio je dr Pejović i dodao da dok promoviše odgovornost u javnom sektoru, DRI mora da ostane odgovorna za svoje rezultate rada.

Po njegovim rečima, „kolegijalni pregled“ predstavlja demonstraciju pouzdanosti i posvećenosti DRI i želju da se nastavi sa ostvarenim napretkom.

Svrorbik je istakao važnost međunarodnih standarda ISSAI, koji naglašavaju principe dobrog upravljanja i kontrolu poštovanja principa u DRI, ali i omogućavaju da se Instituciji pruži podrška za unapređenje rada. Naveo je i da se tokom samog procesa može poboljšati kredibilitet institucije i njen rad usaglasiti sa međunarodnim standardima. On je predstavio koristi koje će DRI imati od kolegijalnog pregleda, a to su pre svega prpoznavanjejakih i slabih strana, izazova koji utiču na učinak, podstreka za unapređenje rada i drugo. Takođe, od kolegijalnog pregleda postoje i koristi za sam skupštinski Odbor, a to je postizanje poverenja u rad i izveštaje DRI, podsticanje razvoja DRI, uverenje da DRI odgovorno troši resurse, kao i da pomogne Odboru u nezavisnoj oceni prilikom razmatranja godišnjeg budžeta i izveštaja o radu DRI.

On je naglasio da ovakva ocena pruža strateške koristi od DRI prema zainteresovanim stranama. Neke od koristi ogledaju se u uveravanju da se može osloniti na rad koji obavlja DRI, transparentnost rada DRI koja nastoji dapredvodi sopstvenim primerom, zatim u pojačanju njene reputacije i kredibiliteta, i pokazivanju da je poslovanje DRI usaglašeno sa međunarodnim standardima.

Rezultati kolegijalnog pregleda mogu da posluže i kao informacija za starteško planiranje i razvoj kapaciteta. Korist se ogleda i u podizanju nivo znanja zaposlenih u oblasti standarda, politika, smernica i dobre prakse, zatim u tome da DRI služi kao uzorna institucija koja promoviše transparentnost i odgovornost, a pomaže i u odgovoru na pitanje – ko revidira revizora.

Svorbrik je naglasio da je cilj SIGME da pomogne DRI da se unapredi i razvija i u daljem izlaganju predstavio je pristup koji će imati tokom izrade kolegijalnog pregleda. On je posebno podvukao da kolegijalni pregled nije revizija, već ocena i predstavlja merilo za DRI. Članovima Odbora predstavljena su merila, odnosno, kriterijumi za ocenu DRI i obuhvat kolegijalnog pregleda, koji će u ovom izveštaju biti fokusiran na organizacioni sistem i profesionalne kapacitete DRI, kaoi na rezultate i ishode.

Predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić naglasila je da ovakav koncept pregleda, osim na DRI, može da se primeni i na druge institucije.