Најновије актуелности

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

9. 4. 2024.

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

У складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину, ДРИ је започела спровођење 33 комбинованe ревизијe правилности и сврсисходности пословања.

9. 4. 2024.

Започето спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2024. годину

Државни ревизори започели су спровођење 18 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину.

 

5. 4. 2024.

Учешће председника ДРИ на регионалној конференцији Светске банке у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на регионалној конференцији која је под називом „Прегледи потрошње као алат за јачање фискалног управљања“, у организацији Светске банке, одржана 3. и 4. априла у Бечу.

2. 4. 2024.

У ДРИ одржане обуке у области анализе података

Део запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ), на челу са председником и генералним државним ревизором, др Душком Пејовићем, учествовао је на обукама у вези са јачањем капацитета за анализу података које је у Београду од 25. марта до 1. априла одржала др Елизабет Јанг, ванредни професор на Универзитету у Холандији. Обукама су, између осталих, присуствовали чланови Савета, врховни државни ревизори и вође тимова за ревизију сврсисходности пословања.

null

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2021. годину на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Објављено: 4. 10. 2022.

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, Извештај о раду ДРИ за 2021. годину.

На седници Одбора за финансије, образлажући Извештај о раду ДРИ, др Пејовић је рекао да је ДРИ током 2021. године сачинила 527 ревизорских производа, што је 7,77% више него 2020. године, а чак 20,87% више него 2018. године.

Према речима др Пејовића, ДРИ је током 2021. године код субјеката ревизије утврдила неправилности у пословању у износу од 69,19 милијарди динара (што је за 60,84 милијарде динара ниже него претходне године), као и погрешно исказане податке у финансијским извештајима у износу од 523,17 милијарди динара.

Др Пејовић је рекао да је јавним набавкама посвећена највећа пажња и нагласио да је ревизија обухватила јавне набавке спроведене током 2019. и 2020. године.

„Ревидирали смо 120,14 милијарди или укупно 4,5 одсто од укупно уговорених вредности које се односе на јавне набавке и утврдили смо да се 61 милијарда односи на 2019. годину, а 59 милијарди на 2020. годину“, истакао је др Пејовић. Утврђено је 53,5 милијарди динара неправилности у јавним набавкама, што је за 75,59 милијарди динара ниже него претходне године, односно за 56,55% ниже.

Јавни дуг Србије 31. децембра 2019. године био је 52,93 одсто, а на крају 2020. године 58,23 одсто БДП-а, према кварталном податку о БДП-у објављеном 1. марта 2021. године од стране Републичког завода за статистику, што је и наведено у Извештају о ревизији Завршног рачуна буџета РС за 2020. годину. Нови подаци о прелиминарном и коначном бруто домаћем производу за 2020. годину објављени од стране Републичког завода за статистику 1. октобра 2021. годину и 30. септембра 2022. године указују на то да је учешће јавног дуга у БДП-у за 2020. годину 57,82%, односно 57,79%. Апсолутни износи стања јавног дуга нису мењани.

ДРИ је, у складу са Програмом ревизије за 2021. годину, издала 14 извештаја о ревизији сврсисходности пословања, дошла до 44 закључка о пословању у најразличитијим деловима функционисања јавног сектора (екологија, здравство, социјална заштита, комуналне услуге итд.) и дала 216 препорука ради побољшања и увећања ефикасности, ефективности и економичности субјеката у јавном сектору и процеса, а све у циљу увећања добробити за грађане.

Према речима др Пејовића, ДРИ је субјектима ревизије током 2021. године упутила 2.542 препоруке. „Највећи број препорука дат је у областима где су највеће неправилности, као што су јавне набавке, финансијско управљање и контрола, расходи и издаци“, рекао је др Пејовић.

Када је реч о предузетим мерама у 2021. години, на основу препорука датих у ревизијама спроведеним у 2020. и 2021. години, остварене су уштеде услед умањења расхода и издатака у износу од 236,97 милиона динара, повећана је наплата потраживања и увећање прихода у износу од 47,27 милиона динара, а остварене су и остале користи, које се у највећој мери односе на објективније исказивање података у финансијским извештајима, у износу од 258,28 милијарди динара, од чега се износ од 115 милијарди динара односи на евидентирање обавеза корисника буџета у Главној књизи трезора, а износ од 114 милијарди динара на евидентирање потраживања корисника буџета. Такође, у 2021. години извршено је евидентирање потраживања Управе царина у износу од 18,6 милијарди динара. У складу са препорукама ДРИ унапређен је буџетски систем тако што је подзаконским актом уређен начин евидентирања обавеза по основу дисконта и на тај начин извршено евидентирање истих у 2021. години у износу од 26,2 милијарде динара.

У 2021. години, ДРИ је поднела 101 пријаву против 195 лица, и то 83 захтева за покретање прекршајног поступка, 11 пријава за привредни пресуп, седам кривичних пријава, као и 17 информација надлежним тужилаштвима.

Након расправе Одбор је утврдио Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду ДРИ за 2021. годину и упутио га Народној скупштини на разматрање и усвајање.

Чланови Одбора су на седници донели и Одлуку о давању сагласности на Предлог финансијског плана Државне ревизорске институције за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину, које је поднела Државна ревизорска институција.