IFPP okvir - Stručna saopštenja VRI


O IFPP okviru

INTOSAI Okvir stručnih saopštenja (IFPP) predstavlja zvanična i nadležna saopštenja ili izjave INTOSAI zajednice. Ona se zasnivaju na zajedničkom stručnom znanju članova INTOSAI i predstavljaju zvanične izjave INTOSAI-ja o revizorskim pitanjima. Sva saopštenja se organizuju i numerišu prema njihovom statusu i svrsi u jedinstveni okvir.

Ovaj Okvir – INTOSAI Okvir stručnih saopštenja (IFPP) – sadrži tri kategorije stručnih saopštenja:

INTOSAI Principi (INTOSAI-P)

INTOSAI principi sastoje se od osnovnih i ključnih principa. Osnovni principi imaju istorijski značaj i naznačuju ulogu i funkcije VRI, kojima VRI treba da teže. Ovi principi mogu biti informativni za vlade i parlamente, kao i za VRI i širu publiku, a mogu se koristiti i kao referentan materijal za definisanje nacionalnih nadležnosti VRI.

Ključni principi podržavaju Osnovne principe u pojašnjavanju uloge VRI u društvu, i navode najviše preduslove za profesionalno funkcionisanje VRI.

Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI)

ISSAI predstavljaju nadležne Međunarodne standarde za reviziju javnog sektora. Svrha ISSAI standarda su:

·Obezbeđivanje kvaliteta sprovedenih revizija

·Jačanje kredibiliteta izveštaja o reviziji za korisnike

·Unapređenje transparentnosti postupka revizije

·Ukazivanje na odgovornost revizora vezano za druge uključene strane

·Definisanje različitih vrsta revizijskih angažovanja i pratećih koncepata koji omogućavaju zajednički jezik za reviziju javnog sektora.

Kompletan set ISSAI standarda se zasniva na osnovnim konceptima i principima koji definišu reviziju javnog sektora i različite vrste angažovanja kojima podršku pružaju ISSAI standardi.

INTOSAI Uputstva (GUID)

INTOSAI Uputstva izrađuje INTOSAI da bi se pružila podrška VRI i pojedinačnim revizorima u sledećem:

  • Kako primeniti ISSAI standarde u praksi u postupku finansijske revizije, revizije pravilnosti ili svrsishodnosti poslovanja
  • Kako primeniti ISSAI standarde u drugim angažovanjima
  • Kako razumeti specifične predmete i kako primeniti relevantne ISSAI standarde

Dodatne informacije o ISSAI 2000-2999 - Standardi za finansijsku reviziju (prethodno ISSAI serija 1000-1999)

INTOSAI je usvojio dualni pristup kada je reč o razvoju revizijskog uputstva za javni sektor. Možemo da izradimo sopstvene standarde, nadovezujući se na materijal koji su izradila druga tela za uspostavljanje standarda po prilagođavanju glavnih aspekata koji se primenjuju u reviziji javnog sektora, ili kada je to odgovarajuće, možemo da koristimo direktno standarde koje su izradila druga tela. Standardi finansijske revizije su direktno dostupni preko vebsajta (IAASB) Odbora za međunarodne standarde revizije i uveravanja.

Standardi finansijske revizije će i dalje biti pojedinačno numerički označavani u IFPP, ali će se koristiti ISSAI brojevi 2000-2999 umesto serije 1000-1999. To znači da će numerisanje u rasponu ISSAI 2200-2810 pratiti princip da Međunarodni standard revizije (ISA) br. xxx bude uključen kao ISSAI 2xxx u IFPP Okvir.

Praktične napomene uz standarde finansijske revizije za prethodne ISSAI 1200-1810 su trenutno u fazi razmatranja.

Postupak donošenja standarda INTOSAI

Zvanična procedura za IFPP Okvir definiše procedure za izradu, izmenu i povlačenje stručnih saopštenja. Postupak otpočinje predlogom projekta.

Svi planirani projekti se moraju uključiti u Plan strateškog razvoja (PSR) za taj period. PSR se izrađuje u konsultaciji sa vrhovnim revizorskim institucijama, INTOSAI radnim telima i eksternim zainteresovanim stranama. Upravni odbor INTOSAI usvaja PSR. On stupa na snagu na Kongresu vrhovnih revizorskih institucija svake treće godine.

Kategorije stručnih saopštenja