Republika Srbija
Саопштење – 1. април 2015. године

Државна ревизорска институција доставила Народној скупштини Извештај о раду за 2014. годину

Државна ревизорска институција предала је Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2014. годину.

Институција је овим извештајем обавестила Народну скупштину о извршењу годишњег програма ревизије за 2014. годину, о датим мишљењима, утврђеним неправилностима, ефектима ревизије, поднетим пријавама, датим препорукама субјектима ревизије, финансијском извештају Институције, раду Савета, капацитетима и другим активностима, сарадњи са међународним институцијама и организацијама, односима с јавношћу.

Државна ревизорска институција је, након спроведених ревизија у 2014. години, издала 135 извештаја о ревизији и то 128 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, шест извештаја по ревизијама одазивних извештаја и један извештај о ревизији сврсисходности пословања. Овим извештајима су обухваћени јавни расходи и издаци у укупном износу од 2.352 милијарде динара.

За финансијске извештаје изражено је 128 мишљења и то 19 позитивних, 107 мишљења са резервом и два уздржавајућа мишљења. За правилност пословања изражено је, такође, 128 мишљења и то три позитивна, 120 мишљење са резервом, два уздржавајућа и три негативна мишљења.

Државна ревизорска институција дала је субјектима ревизије укупно 1.540 препорука. Највећи број препорука се односи на област расхода и издатака и то 396.

Институција је током 2014. године, на основу ревизија финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, поднела 111 захтева за покретање прекршајног поступка, 13 пријава за привредни преступ и 15 кривичних пријава. У 2015. години, поднето је још 95 захтева за покретање прекршајног поступка, шест пријава за привредни преступ и две кривичне пријаве.

У 2014. години Институција је за свој рад утрошила средства у износу од 472.293.419 динара, односно 93,17% средстава одобрених буџетом Републике Србије, а из донација из текуће и ранијих година 2.347.424 динара.

Ово је осми Извештај о раду који је Институција, од свог успостављања 2007. године, предала Народној скупштини.

Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2014. годину је објављен на сајту Институције.

 
Саопштење – 1. април 2015. године

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

Државна ревизорска институција је поднела прекршајним судовимa још девет захтева за покретање прекршајног поступка, а тужилаштву једну пријаву за привредни преступ и то против одговорних лица у Општини Бор, Републичком фонду за здравствено осигурање, Клиничком центру Крагујевац и Клиничком центру Србије.

Институција је поднела пријаве против одговорних лица у субјектима ревизије након објављивања извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, а у оквиру Програма ревизије за 2014. годину.

Захтеве за покретање прекршајног поступка Институција је поднела због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Законa о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину, док је пријаву за привредни преступ поднела услед непоштовања одређених одредби Закона о планирању и изградњи.

Државна ревизорска институција је раније, у вези са извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, поднела 204 захтевa за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 17 кривичних пријава и 19 пријава за привредни преступ.

Институција је, у оквиру Програма ревизије за 2014. годину, објавила 134 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину.

Правни тимови и даље настављају да разматрају и анализирају извештаје о ревизији у вези са елементима за подношење пријава против одговорних лица у субјектима ревизији који нису обухваћени досадашњим информацијама о поднетим пријавама.

Државна ревизорска институција неће давати детаљније информације у вези са поднетим захтевима за покретање прекршајног поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама.

Имена одговорних лица у ревидираним субјектима против којих су поднете пријаве налазе се овдe.

 
Саопштење – 20. март 2015. године

Представници Европског ревизорског суда и Европског парламента посетили Институцију

Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције састао се јуче са Иштваном Фазакашем, чланом Европског ревизорског суда и Игором Шолтесом, послаником у Европском парламенту и потпредседником Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Србије ЕУ. На састанку у Државној ревизорској институцији размотрени су резултати које Институција до сада постигла, изазови са којима се суочава, као и друга важна питања од заједничког интереса.

Тема разговора био је и Специјални извештај Европског ревизорског суда о претприступној помоћи Европске уније Републици Србији за период 2007-2012. година.

Састанак је организован у оквиру трећег заседања Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Европске уније и Србије.

 
Саопштење – 19. март 2015. године

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

Државна ревизорска институција је поднела прекршајним судовимa судовимa и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 204 захтевa за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 17 кривичних пријава и 19 пријава за привредни преступ. Институција је поднела пријаве против одговорних лица у субјектима ревизије након објављивања 134 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, а у оквиру Програма ревизије за 2014. годину.

Захтеве за покретање прекршајног поступка Институција је поднела због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Законa о буџету Републике Србије за 2013. годину, Закона о јавним набавкама, Законa о здравственој заштити, Законa о високом образовању, Закона о раду, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Законa о спорту, Закона о удружењима грађана, Закона о играма на срећу, Законa о платном промету, Уредбe о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Уредбе о буџетском рачуноводству, Посебог колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

Институција је поднела пријаве за привредни преступ услед непоштовања одредби Закона о рачуноводству и Закона о ауторским и сродним правима.

Кривичне пријаве против одговорних лица Институција је поднела због преузимања обавеза изнад износа одређених апропријацијама које су им одобрене за одређене намене у буџетској години, несавесаног рада у служби, као и кривичног дела злоупотребе службеног положаја.

Правни тимови и даље настављају да разматрају и анализирају извештаје о ревизији у вези са елементима за подношење пријава против одговорних лица у субјектима ревизији који нису обухваћени информацијом о поднетим пријавама.

Државна ревизорска институција неће давати детаљније информације у вези са поднетим захтевима за покретање прекршајног поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама.

Имена одговорних лица у ревидираним субјектима против којих су поднете пријаве налазе се овдe.

 
Саопштење – 18. март 2015. године

Завршен твининг пројекат „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“

Државна ревизорска институција свечано је данас у Народној скупштини обележила завршетак твининг пројекта "Јачање капацитета Државне ревизорске институције“, који је Европска унија финансирала са 1,4 милиона евра. На скупу је поручено да порески обвезници у свим државама чланицама Европске уније и државама кандидата за чланство, имају право да буду обавештени о томе како се троши њихов новац.

Пројекат, који је трајао 29 месеци, реализовала је Државна ревизорска институција у сарадњи са Ревизорским судом Холандије и Канцеларијом генералног ревизора Велике Британије, уз учешће експерата из Ревизорског суда Словеније и Канцеларије за ревизију Шведске.

Циљ пројекта било је повећање одговорности и ефективно управљање јавним средствима у Србији, као и јачање капацитета Државне ревизорске институције.


Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор нагласио је да је пројекат "дошао" у право време, током прве деценије постојања и рада те институције.

Задовољан сам пројектом јер је њиме остварен циљ- ојачао је наше капацитете, знање и вештине. Све ће то допринети нашем стратешком опредељењу и приоритету, а то су квалитетне ревизије, поручио је Сретеновић. Он је додао да су пројектом биле обухваћене четири компоненте - правни оквир, организациони развој, унапређење ревизије и ангажовање заинтересованих страна. Како је рекао, током пројекта спроведене су 82 експертске и три студијске посете.

Такође, спроведено је и 11 пилот-ревизија ради тестирања нове методологије-девет пилот ревизија финансијских извештаја и правилности пословања и две пилот ревизије сврсисходности.

Верољуб Арсић, потпредседник Народне скупштине и председник Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је нагласио да је за Државну ревизорску институцију веома важна размена искуства са врховним ревизорским институцијама које дужи период спроводе ревизије.

Веома је важно што се у Скупштини разматрају извештаји о ревизији јер показују како буџетски корисници располажу јавним средствима, поручио је Арсић.

Кес Вендрик, потпредседник Ревизорског суда Холандије рекао је да је твининг пројекат спроведен у кључном периоду за Државну ревизорску институцију, као и Србију целокупно, будући да она настоји да постане део европске породице.

Порески обвезници у свим државама чланицама Европске уније и државама кандидатима за чланство имају право да буду обавештени о томе како се троши новац пореских обвезника, као и да им се покаже шта су добили за свој новац, рекао је Вендрик.

Оскар Бенедикт, заменик шефа Делегације ЕУ у Србији је рекао да је Државна ревизорска институција гарант да се јавна средства исправно троше.

Из тог разлога, Европска комисија посебно гледа независност, професионалност и капацитете Институције, рекао је Бенедикт.

Лаурент Стоквис, амбасадор Холандије је истакао да помагати Државну ревизорску институцију, значи помагати демократију у Србији, јер јавна средстава морају да се троше одговорно и транспарентно.

Денис Киф, амбасадор Велике Британије је поручио да је Државна ревизорска институција стуб европске и модерне Србије.

Државна ревизорска институција је значајно напредовала. Међутим, да би се корупција искоренила потребно је да се уради још доста тога, закључио је Киф.

Андре ван Омерен, вођа пројекта са стране Ревизорског суда Холандије је оценио твининг пројекта са Државном ревизорском институцијом, као један од најбољих које је Суд урадио.

Дејвид Голсворди, вођа пројекта са стране Канцеларије за ревизију Велике Британије је истакао да је Државна ревизорска институција, спровођењем пројекта, показала вољу да се развија.

Брорд ван Вестинг, стални саветник на твининг пројекту, који је током спровођења пројекта живео у Србији, захвалио се колегама у Институцији на добродошлици и подршци.

Након званичног дела, представљени су конкретни резултати по компонентама пројекта.

 


Страна 1 од 3UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Овај сајт је израђен уз подршку Владе Краљевине Норвешке и Програма Уједињених нација за
развој
, а у оквиру Програма « Јачање механизама одговорности у области јавних финансија »