Republika Srbija
Најава догађаја – 28. мај 2015. године

Конференција:
„Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу“

Петак, 29. мај 2015. године, у 11,00 часова у хотелу „Crown Plaza", Владимира Поповића 10, у Београду

На конференцији ће говорити:

 • Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор
 • Проф. др Зоран Перишић, председник Сталне конференције градова и општина
 • Стелиана Недера, заменица сталне представнице Програма Уједињених нација за развој
 • Иван Бошњак, државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе
 • Душко Пејовић, врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти

На скупу ће бити представљена анализа главних резултата и налаза ревизије, односно неправилности у располагању јавним средствима на локалном нивоу.

Ово је последњи од 15 регионалних састанака „Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу" којима је присуствовало више од 300 представника локалних власти.

Скупове је организовала Стална конференција градова и општина, у оквиру пројекта који реализује Програм Уједињених нација за развој (UNDP), у сарадњи са Државном ревизорском институцијом, а који финансира Влада Шведске.

Агенда

 
Саопштење – 30. април 2015. године

Започете ревизије

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2015. годину, започела је, до сада, ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину и саставних делова финанасијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину код 62 субјекта.

У Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова у току је ревизија финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину:

 • Завршног рачуна буџета Републике Србије
 • Медицинског факултета у Нишу
 • Правног факултета у Београду
 • Угоститељско - туристичке школе у Београду,

као и ревизија саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања за 2014 годину:

 • Министарства финансија
 • Министарства финансија - Пореске управе
 • Министарства финансија - Управе царина
 • Министарства финансија - Управе за јавни дуг
 • Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде
 • Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за шуме
 • Министарства културе и информисања
 • Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • Министарства здравља
 • Канцеларије за европске интеграције

У Сектору за ревизију буџета локалних власти у току је ревизија консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилност пословања за 2014. годину:

 • АП Војводине
 • Града Београда
 • Града Новог Сада
 • Града Ниша
 • Града Крагујевца
 • Општине Ивањица
 • Општине Бачка Топола
 • Општине Куршумлија
 • Општине Бујановац
 • Општине Неготин
 • Општине Свилајнац
 • Општине Мајданпек
 • Општине Бабушница
 • Општине Брус
 • Општине Владимирци
 • Градске општине Лазаревац
 • Градске општине Нови Београд
 • Градске општине Гроцка
 • Градске општине Звездара
 • Градске општине Палилула
 • Градске општине Чукарица
 • Градске општине Сопот
 • Градске општине Вождовац
 • Градске општине Савски венац
 • Градске општине Барајево

У оквиру ових градова, општина и градских општина биће спроведена и ревизија саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања индиректних корисника буџета.

У Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања у току је ревизија завршног рачуна и правилности пословања за 2014. годину:

 • Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • Републичког фонда за здравствено осигурање,

као и ревизија делова финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину:

 • Клиничко-болничког центра Земун
 • Института за онкологију Војводине у Сремској Каменици
 • Опште болнице у Лесковцу
 • Дома здравља у Крагујевцу

У Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или управљању корисника јавних средстава у току је ревизија финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину:

 • Јавног предузећа „Завод за урбанизам Војводине“ у Новом Саду
 • Јавног предузећа „Београдска тврђава“у Београду
 • Јавног комуналног предузећа „Градске тржнице“ у Крагујевцу
 • Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“ у Београду
 • Јавног предузећа „Завод за уџбенике“ у Београду
 • Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ у Новом Саду
 • Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ у Крагујевцу
 • Јавног комуналног предузећа „Тржницa” у Новом Саду
 • Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод-Крушевац“ у Крушевцу
 • Јавног водопривредног предузећа „Београдводе“ у Београду
 • Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Алексинцу
 • Јавног комуналног предузећа „Водовод“ у Лесковцу
 • Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ у Сомбору

У Сектору за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава у току је ревизија финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину:

 • Народне банке Србије
 • Грађевинске дирекције Србије д.о.о.
 • Централног регистра, депоа и клиринг хартија од вредности а.д.
 
Саопштење – 1. април 2015. године

Државна ревизорска институција доставила Народној скупштини Извештај о раду за 2014. годину

Државна ревизорска институција предала је Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2014. годину.

Институција је овим извештајем обавестила Народну скупштину о извршењу годишњег програма ревизије за 2014. годину, о датим мишљењима, утврђеним неправилностима, ефектима ревизије, поднетим пријавама, датим препорукама субјектима ревизије, финансијском извештају Институције, раду Савета, капацитетима и другим активностима, сарадњи са међународним институцијама и организацијама, односима с јавношћу.

Државна ревизорска институција је, након спроведених ревизија у 2014. години, издала 135 извештаја о ревизији и то 128 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, шест извештаја по ревизијама одазивних извештаја и један извештај о ревизији сврсисходности пословања. Овим извештајима су обухваћени јавни расходи и издаци у укупном износу од 2.352 милијарде динара.

За финансијске извештаје изражено је 128 мишљења и то 19 позитивних, 107 мишљења са резервом и два уздржавајућа мишљења. За правилност пословања изражено је, такође, 128 мишљења и то три позитивна, 120 мишљење са резервом, два уздржавајућа и три негативна мишљења.

Државна ревизорска институција дала је субјектима ревизије укупно 1.540 препорука. Највећи број препорука се односи на област расхода и издатака и то 396.

Институција је током 2014. године, на основу ревизија финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, поднела 111 захтева за покретање прекршајног поступка, 13 пријава за привредни преступ и 15 кривичних пријава. У 2015. години, поднето је још 95 захтева за покретање прекршајног поступка, шест пријава за привредни преступ и две кривичне пријаве.

У 2014. години Институција је за свој рад утрошила средства у износу од 472.293.419 динара, односно 93,17% средстава одобрених буџетом Републике Србије, а из донација из текуће и ранијих година 2.347.424 динара.

Ово је осми Извештај о раду који је Институција, од свог успостављања 2007. године, предала Народној скупштини.

Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2014. годину је објављен на сајту Институције.

 
Саопштење – 1. април 2015. године

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

Државна ревизорска институција је поднела прекршајним судовимa још девет захтева за покретање прекршајног поступка, а тужилаштву једну пријаву за привредни преступ и то против одговорних лица у Општини Бор, Републичком фонду за здравствено осигурање, Клиничком центру Крагујевац и Клиничком центру Србије.

Институција је поднела пријаве против одговорних лица у субјектима ревизије након објављивања извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, а у оквиру Програма ревизије за 2014. годину.

Захтеве за покретање прекршајног поступка Институција је поднела због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Законa о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину, док је пријаву за привредни преступ поднела услед непоштовања одређених одредби Закона о планирању и изградњи.

Државна ревизорска институција је раније, у вези са извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, поднела 204 захтевa за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 17 кривичних пријава и 19 пријава за привредни преступ.

Институција је, у оквиру Програма ревизије за 2014. годину, објавила 134 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину.

Правни тимови и даље настављају да разматрају и анализирају извештаје о ревизији у вези са елементима за подношење пријава против одговорних лица у субјектима ревизији који нису обухваћени досадашњим информацијама о поднетим пријавама.

Државна ревизорска институција неће давати детаљније информације у вези са поднетим захтевима за покретање прекршајног поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама.

Имена одговорних лица у ревидираним субјектима против којих су поднете пријаве налазе се овдe.

 
Саопштење – 20. март 2015. године

Представници Европског ревизорског суда и Европског парламента посетили Институцију

Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције састао се јуче са Иштваном Фазакашем, чланом Европског ревизорског суда и Игором Шолтесом, послаником у Европском парламенту и потпредседником Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Србије ЕУ. На састанку у Државној ревизорској институцији размотрени су резултати које Институција до сада постигла, изазови са којима се суочава, као и друга важна питања од заједничког интереса.

Тема разговора био је и Специјални извештај Европског ревизорског суда о претприступној помоћи Европске уније Републици Србији за период 2007-2012. година.

Састанак је организован у оквиру трећег заседања Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Европске уније и Србије.

 


Страна 1 од 3UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Овај сајт је израђен уз подршку Владе Краљевине Норвешке и Програма Уједињених нација за
развој
, а у оквиру Програма « Јачање механизама одговорности у области јавних финансија »