Vrhovni državni revizori

Vrhovni državni revizor rukovodi revizorskom službom i izvršava revizione nadležnosti Institucije u skladu sa zakonom i ovlašćenjima dobijenim od predsednika Institucije.

Za vrhovnog državnog revizora, kako je propisano članom 27. Zakona o državnoj revizorskoj instituciji, može biti imenovano lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koje poseduje univerzitetsko obrazovanje i zvanje ovlašćeni državni revizor prema Zakonu. Smatra se da odgovarajuće iskustvo za funkciju vrhovnog državnog revizora poseduje ono lice koje ima najmanje deset godina radnog iskustva, od čega najmanje osam godina na poslovima koji su povezani sa nadležnostima Institucije.

Vrhovnog državnog revizora, na predlog predsednika Institucije imenuje i razrešava Savet Institucije odlukom, na vreme od šest godina, sa mogućnošću reizbora.

Vrhovni državni revizor stupa na funkciju, pošto pred Savetom Institucije položi zakletvu.

Tekst zakletve glasi: "Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji. Obećavam da ću poštovati Ustav i zakone. Zaklinjem se čašću da ću svoju dužnost obavljati nezavisno, pošteno i nepristrasno i da neću zloupotrebljavati svoje nadležnosti." Vrhovni državni revizor za svoj rad odgovara predsedniku Institucije.

Savet Institucije imenovao je za vrhovne državne revizore:

 • Danimira Vulinovića
  Sektor broj 1
 • Stojanku Milovanović
  Sektor broj 2
 • Dragana Golubovića
  Sektor broj 4
 • Ivicu Gavrilovića
  Sektor broj 5