Usvojena tri strateška dokumenta značajna za budući rad i razvoj DRI

28. decembar 2018. godina
Usvojena tri strateška dokumenta značajna za budući rad i razvoj DRI

Članovi Saveta Državne revizorske institucije (DRI) usvojili su krajem decembra 2018. godine tri strateška dokumenta značajna za budući rad i razvoj DRI.

Na 14. sednici, održanoj 24. decembra 2018. godine, članovi Saveta usvojili su Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji. Usvajanjem novog Pravilnika, DRI će funkcionisati efektivnije i efikasnije. Optimizovanu organizacionu strukturu DRI čini pet sektora za reviziju i jedan sektor za podršku revizije. Sektori za reviziju organizovani su prema resorima javne uprave i osposobljeni su za sprovođenje sve tri vrste revizije.

Članovi Saveta usvojili su 25. decembra 2018. godine, na 15. sednici, Strateški plan Državne revizorske institucije za period 2019-2023. godine. Ovaj Strateški plan je organizovan oko tri ključna cilja, od kojih su dva eksterno, a jedan interno orijentisani, a svi zajedno daju opšte strateško usmerenje za DRI. U Strateškom planu dati su misija, vizija i vrednosti koji će ležati u osnovi rada DRI tokom ovog strateškog perioda. Dok se prethodni Strateški plan jasno fokusirao na razvoj DRI i unapređenje kvaliteta revizije, Strateški plan za period 2019-2023. godine biće usredsređen na unapređenje upravljanja učinkom i povećanje uticaja DRI kao održive zrele organizacije.

Na 16. sednici, koja je održana 26. decembra 2018. godine, članovi Saveta usvojili su Program revizije Državne revizorske institucije za 2019. godinu. Do otpočinjanja revizija, odnosno izdavanja zaključka o sprovođenju revizije subjektima, Program revizije je poverljivog karaktera.