Učešće predstavnika DRI na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku u Briselu

07. novembar 2018. godina
Učešće predstavnika  DRI na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku u Briselu

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović i viši savetnik za evropske integracije, Tomislav Jovanović, učestvovali su na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku za praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Srbije Evropskoj uniji održanom danas u Briselu. Predsednik Pejović je predstavio mere i aktivnosti koje je DRI preduzela od prethodnog sastanka Pododbora.

Generalni državni revizor izložio je predstavnicima Evropske komisije stanje u vezi sa eksternom revizijom, naročito u vezi sa izvršenjem revizija iz nadležnosti DRI, podnošenjem prijava, sprovođenjem Strateškog plana DRI za period 2016-2020. godine, kao i saradnjom sa Narodnom skupštinom.

Teme Pododbora odnosile su se na ekonomsku situaciju i izglede u Republici Srbiji, poboljšanje funkcionisanja tržišne ekonomije i jačanje konkurentnosti privrede, internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru (IFKJ) i eksternu reviziju, i statistiku.

Osim predsednika DRI dr Pejovića, na sastanku su učestvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva pravde, Ministarstva privrede, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva rudarstva i energetike. Takođe, na skupu su bili i predstavnici Narodne banke Srbije, Republičkog zavoda za statistiku, Republičkog sekretarijataza javne politike, Komisije za hartije od vrednosti, Agencije za restituciju, Fiskalnog saveta i Komisije za kontrolu državne pomoći, kao i predstavnici Ministarstva za evropske integracije i Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji.

Evropska komisija je pozitivno ocenila napredak eksterne revizije, a naročito pohvalila aktivnosti u vezi sa organizacionim promenama i sa razvojem revizije svrsishodnosti.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je međunarodni ugovor koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine čime je Srbija dobila status države pridružene Evropskoj uniji. Dve najvažnije obaveze koje je Srbija preuzela potpisivanjem ovog sporazuma odnose se na uspostavljanje zone slobodne trgovine i usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU. SSP predstavlja pravni osnov za unapređenje saradnje Srbije i EU u brojnim oblastima: ekonomska i trgovinska politika, statistika, bankarstvo, osiguranje i finansijske usluge, revizija i finansijska kontrola, promocija i zaštita investicija, industrijska saradnja, mala i srednja preduzeća, turizam, poljoprivreda i agro-industrijski sektor, ribarstvo, carine, porezi, socijalna saradnja, obrazovanje i obuka, kulturna saradnja, saradnja u audiovizuelnoj oblasti, informatičko društvo, elektronske komunikacijske mreže i usluge, informisanje i komunikacije, transport, energetika, nuklearna bezbednost, životna sredina, istraživanje i tehnološki razvoj, regionalni i lokalni razvoj i javna uprava.

Posetadelegacije DRI sastanku u Briselu je organizovanau okviru projekta „Efikasniji mehanizmi odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji sprovode Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Pravosudna akademija, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat finansira Vlada Kraljevine Švedske.