Održana obuka o etici i integritetu za deo zaposlenih u DRI

11. mart 2020. godina
Održana obuka o etici i integritetu za deo zaposlenih u DRI

Profesionalna etika i etički kodeks, etičke dileme i odgovornost bile su neke od tema tokom obuke o etici i integritetu koja je 9. i 10. marta organizovana za deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji.

Cilj dva jednodnevna treninga bio je da učesnici steknu veštine za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema, primenu etičkog kodeksa i profesionalne etike, kao i da prepoznaju sukob interesa i ostalih rizičnih situacija za nastanak korupcije.

Obuka je organizovana je u okviru projekta „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija Republike Srbije kroz eksternu reviziju“ u okviru Fonda za dobru upravu (GGF) kroz koji Vlada Velike Britanije pruža reformsku podršku Republici Srbiji.

Državna revizorska institucija je 2009. godine usvojila Etički kodeks za državne revizore i druge zaposlene u Instituciji. Ovim internim aktom Institucije bliže su uređena etička načela, opšteprihvaćena pravila ponašanja i profesionalni standardi kojih su dužni da se pridržavaju funkcioneri, državni revizori i drugi zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji.