Najava događaja - Predstavljanje Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Zrenjanina za 2018. godinu na sednici Odbora za finansije u Zrenjaninu

06. septembar 2019. godina
  Najava događaja - Predstavljanje Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Zrenjanina za 2018. godinu na sednici Odbora za finansije u Zrenjaninu

Zrenjanin je jedan od gradova koji se izdvaja u spremnosti da unapredi finansijsko stanje i zato može biti uzor kako se može napredovati, rekao je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

On je na 84. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, održanoj u Zrenjaninu, naglasio da je DRI do sada izvršila tri revizije ovog grada i to za 2012, 2016. i 2018. godinu.

Gradu Zrenjaninu dali smo mišljenje sa rezervom, ali smo uočili da je poslednja revizija imala znatno manje nepravilnosti i grešaka nego prethodna. Vidljivo je poboljšanje stanja, istakao je dr Pejović.

Predstavljajući nalaze iz Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Zrenjanina za 2018. godinu, dr Pejović je naglasio da se najveće nepravilnosti odnose na pogrešne ekonomske klasifikacije, kao i da su državni revizori najveći broj preporuka dali u vezi sa nepravilnostima koje se odnose na finansijsku i nefinansijsku imovinu.

Dr Pejović je na sednici predstavio i revizije finansijskih izveštaja i revizije pravilnosti poslovanja koje su do sada sprovedene u 2019. godini.

Kada je reč o revizijama finansijskih izveštaja, primetna su poboljšanja finansijskog izveštavanja, ali osnovni uzroci slabosti i dalje nisu otklonjeni. I dalje konsolidovani finansijski izveštaji o izvršenju budžeta za 2018. godinu nisu sačinjeni u skladu sa principima konsolidacije, rashodi i izdaci se evidentiraju na pogrešnim ekonomskim klasifikacijama, dok učešća u kapitalu nisu usaglašena između osnivača i javnih preduzeća, rekao je dr Pejović.

Po njegovim rečima, osnovni uzroci slabosti u finansijskom izveštavanju ogledaju se u tome što nisu propisani minimalni uslovi koje mora da ispunjava lice koje sastavlja finansijske izveštaje, zatim, što ne postoji obaveza sertifikovanja i kontinuirane edukacije tih lica, kao i to što se za vođenje poslovnih knjiga ne koristi jedinstven softver.

Greške u ekonomskim klasifikacijama bi bile znatno manje kada bi lica koja sastavljaju finansijske izveštaje bila edukovana i sertifikovana, jer samo na taj način možemo imati istinito i objektivno finansijko izveštavanje. Ko danas vodi poslovne knjige i sastavlja izveštaje – ko god hoće, poručio je dr Pejović.

Predstavljajući revizije pravilnosti poslovanja do sada sprovedene u 2019. godini, generalni državni revizor je istakao da su državni revizori utvrdili da su četiri revidirana subjekta uplatila u budžet Republike Srbije 19,88 miliona dinara u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.

Zarade zaposlenima više su isplaćene za 57,77 miliona dinara u odnosu na iznos koji je trebalo da bude isplaćen, a utvrdili smo i vrednost nabavki u iznosu od 72,85 miliona dinara, bez sprovedenog postupka javne nabavke, rekao je dr Pejović.

Kako je objasnio, uzroci nepravilnosti u revizijama pravilnosti poslovanja najčešće se odnose na nedovoljno uspostavljen sistem finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

Govoreći o promenama u DRI, pre svega razdvajanju revizija finansijskih izveštaja i revizija pravilnosti poslovanja, dr Pejović je naglasio da se sada revizije finansijskih izveštaja znatno brže sprovode.

Od 23 grada, 22 su usvojila završni račun sa mišljenjem DRI. Efikasnost novina u DRI je i to što su revizije vršene u postupku dok je trajao postupak sastavljanja završnih računa, naglasio je dr Pejović.

On je najavio da će DRI u ovoj godini objaviti 240 revizorskih proizvoda i to 140 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja, 60 izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja, 12 izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja i 28 izveštaja o reviziji odazivnih izveštaja.

Na sednici su razmatrane i inicijative za izmenu Zakona o računovodstvu, Zakona o reviziji i Zakona o javnim nabavkama.

Po rečima dr Pejovića, DRI nije prepoznata ni u Zakonu o računovodstvu, ni o Zakonu o reviziji i da DRI sprovodi revizije javnih preduzeća na osnovu Zakona o DRI.

Na sednici Odbora za finansije razmatarne su i potencijalne teme za revizije svrsishodnosti.

Predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije dr Aleksandra Tomić je naglasila da Odbor održava sednice u gradovima koji najbolje upravljaju javnim finansijama, po mišljenju DRI.

Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić je istakao da je ovaj grad jedan od boljih lokalnih samouprava u Srbiji u oblasti trošenja javnih sredstava. On je dodao da je Grad u odazivnom izveštaju odgovorio na sve nepravilnosti koje su utvrdili državni revizori i preduzeo radnje kako se te nepravilnosti ne bi pojavljivale u budućim finansijskim izveštajima.

Održavanje sednice Odbora za finansije van sedišta je podržao projekat „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza“ koји спроводе Програм Уједињених нација у Србији (УНДП) и Народна скупштина.