Državna revizorska institucija učestvovala na konferenciji u Bratislavi

25. jun 2018. godina
Državna revizorska institucija učestvovala na konferenciji u Bratislavi

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je od 20. do 22. juna na konferenciji koja je pod nazivom „Motivisanje i osnaživanje vrhovnih revizorskih institucija (VRI) za sprovođenje kolegijalnog pregleda“ održana u Bratislavi.

Vrednosti i koristi od kolegijalnog pregleda i izgradnja kredibiliteta vrhovnih revizorskih institucija kroz kolegijalne preglede samo su neke od tema koje su razmatrane na ovom skupu.

Tokom konferencije predstavljenasu iskustva VRI na polju primene različitih alata za sprovođenje kolegijalnog pregleda koje je razvila INTOSAI (Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija).

Kolegijalni pregled predstavlja eksternu i nezavisnu ocenu radaVRI, koju sprovode stručnjaci jedne ili višedrugih VRI. INTOSAI Smernice za kolegijalni pregled (ISSAI 5600) su usvojene na 20. Kongresu INTOSAI održanom 2010. godine u Johanesburgu. INTOSAI organizaciju čine četiri glavna komiteta zadužena za realizaciju četiri strateška cilja INTOSAI i to za: profesionalne standarde, izgradnju kapaciteta, razmenu znanja i model međunarodne organizacije. Potkomitet za kolegijalni pregled je uspostavljen pod okriljem INTOSAI Komiteta za izgradnju kapaciteta.

Konferenciji je prisustvovalo oko 90 predstavnika VRI iz različitih regionalnih organizacija INTOSAI, kao što je EUROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, PASAI, AFROSAI.

Konferenciju je organizovala VRI Slovačke, koja predsedava Potkomitetom za kolegijalni pregled od 2012. godine.