Državna revizorska institucija predstavila 1000. izveštaj o reviziji

19. oktobar 2018. godina
Državna revizorska institucija predstavila 1000. izveštaj o reviziji

Državna revizorska institucija (DRI) predstavila je danas 1000. izveštaj o reviziji. Jubilarni izveštaj o reviziji se odnosi na konsolidovane finansijske izveštaje završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Užica za 2017. godinu.

Predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović, tokom konferencije za medije na kojoj je predstavljen 1000. izveštaja o reviziji, je naglasio da je DRI, tokom 11 godina postojanja, dala subjektima revizije ukupno 10.209 preporuka.

Kada pogledamo strukturu mišljenja koje smo dali u dosadašnjih 1000 izveštaja, preovladavaju mišljenja sa rezervom,oko 82 odsto u revizijama finansijskih izveštaja, odnosno 80 odsto u revizijama pravilnosti poslovanja. Po procentu datih mišljenja, slede pozitivna mišljenja u revizijama finansijskih izveštaja 14 odstoi negativna mišljenja u revizijama pravilnosti poslovanja – 10 odsto“, rekao je dr Pejović.

On je dodao da je DRI do sada podnela 229 krivičnih prijava, 571 prijavu za privredni prestup, 1868 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 70 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i 134 informacije koje su podnete tužilaštvima.

„Kada su u pitanju koristi i efekti u dosadašnjem radu DRI, tokom rada na 1000 dosadašnjih izveštaja, Institucija je istakla značaj upravljačke odgovornosti u javnom sektoru. Naglasili smo potrebu i značaj uspostavljanja interne revizije kod svih subjekata javnog sektora. Ukazali smo na problem pravilnog upravljanja javnim sredstvima i javnom imovinom. Skrenuli smo pažnju na sve propuste u oblasti javnih nabavki, obračuna i isplate plata i zarada, kao i preuzimanja obaveza iznad odobrenih sredstava, plaćanja bez pravne osnove, bez validne dokumentacije“, kazao je dr Pejović

On je dodao da je DRI doprinela, tokom revizija koje su izvršene u 2017. godini, da se smanje rashodi i izdaci, ili povećaju prihodi, najmanje u iznosu od 684,46 miliona dinara.

Po njegovim rečima, DRIje na osnovu izvršenih revizija tokom 2017. godine, dala nadležnim organima preporuke za izmene ili donošenje propisa,i to 15 zakona, četiri uredbe, šest pravilnika i jednu odluku.

DRI će od naredne godine planirati kombinovane revizijena osnovu ocenjenog rizika, i vršiti zasebne revizije finansijskih izveštaja, revizije pravilnosti i revizije svrsishodnosti poslovanja. Cilj nam je da postignemo da po budžetskom kalendaru revizija finansijskog izveštaja bude sastavni deo završnog računa svakog budžetskog korisnika koji je bio predmet revizije, što do sada nije bio slučaj. Kada su u pitanju revizije pravilnosti, radićemo ih na osnovu ocenjenog rizika „za najrizičnije teme“, dok ćemo revizije svrsishodnosti sprovoditi za sistemske probleme koji postoje na državnom i lokalnom nivou “, podsetio je dr Pejović.

Ohrabrujem sve zainteresovane strane da nam se javepo pitanju predloga tema, jer je stručna kontrola javnih finansija naš posao, a pravo da znamo kako se troši javni novac je pravo svih građana“, poručio je generalni državni revizor.

On je najavio da DRI planira da sledeće godine ima 12 timova za reviziju svrsishodnosti, odnosno da sprovede 12 revizija svrsishodnosti, što predstavlja povećanje od šest puta u odnosu na prethodnegodine.

Povećavanjem broja revizija svrsishodnosti uvećavaju se kapaciteti za sagledavanje sistemskih problema. Ovo je adekvatan način da doprinesemo korisnim promenama, donošenju novih zakona, većem stepenu odgovornosti, sprovođenju zakona i propisa i praćenju efektivnosti njihovog sprovođenja“, zaključio je dr Pejović.

Generalni državni revizor je najavio da će DRI otvoriti podatke iz izveštaja Institucije, sa izuzetkom tajnih i privatnih podataka, u mašinski čitljive forme.