Državna revizorska institucija predstavila godišnji Izveštaj o radu za 2017. godinu

05. april 2018. godina
Državna revizorska institucija predstavila  godišnji Izveštaj o radu za 2017. godinu

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović predstavio je danas godišnji Izveštaj o radu Institucije za 2017. godinu na konferenciji za medije održanoj u Beogradu.


U skladu sa članom 43 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Institucija je Narodnoj skupštini Republike Srbije podnela godišnji Izveštaj o radu za 2017. godinu 30.3.2018. godine i time je obavestila o izvršenju godišnjeg programa revizije za 2017. godinu, o datim mišljenjima, utvrđenim nepravilnostima, efektima revizije, podnetim prijavama, datim preporukama subjektima revizije, finansijskom izveštaju Institucije, radu Saveta, kapacitetima, saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama, odnosima s javnošću i drugim aktivnostima.


U skladu sa Programom revizije za 2017. godinu, Institucija je tokom 2017. godine izradila 376 revizorskih proizvoda, od kojih se 201 izveštaj odnosi na izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, dva izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, 17 izveštaja o proveri verodostojnosti odazivnih izveštaja i 156 poslerevizionih izveštaja.


Revizijom finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Institucija je izrazila 19 pozitivnih mišljenja o finansijskim izveštajima, 19 pozitivnih mišljenja o pravilnosti poslovanja, 173 mišljenja sa rezervom o finansijskim izveštajima; 169 mišljenja sa rezervom o pravilnosti poslovanja; sedam negativnih mišljenja o finansijskim izveštajima i 11 negativnih mišljenja o pravilnosti poslovanja. Kod dva subjekta revizije Institucija se uzdržala od davanja mišljenja na finansijske izveštaje i u dva slučaja na mišljenje o pravilnosti poslovanja.


Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Radoslav Sretenović, rekao je na konferenciji da su revizijama finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja obuhvaćeni podaci iz finansijskih izveštaja koji se odnose na prihode i primanja u iznosu od 2.472 milijarde dinara, rashode i izdatke u iznosu od 3.400 milijardi dinara, nefinansijsku imovinu u iznosu od 6.321 milijardu dinara, finansijsku imovinu u iznosu od 3.526 milijardi dinara i obaveze u iznosu od 4.175 milijardi dinara.


Kada je reč o sprovedenim revizijama u 2017. godini, Institucija je utvrdila ukupan broj nepravilnosti u iznosu od 743 milijardi dinara, od čega se 514, 7 milijardi dinara odnosi na pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja, 123,3 milijarde dinara na pogrešno iskazane podatke u finansijskim izveštajima, i 105 milijardi dinara odnosi se na nepravilnosti u poslovanju u vezi sa iskazanim podacima.


Tokom 2017. godine Institucija je sprovela i dve revizije svrsishodnosti poslovanja. U skladu sa Programom revizije za 2016. godinu Institucija je sprovela reviziju svrsishodnosti poslovanja pod nazivom „Efikasnost i ekonomičnost primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda“. Ovom revizijom utvrđeno je da bi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda bio efikasniji i ekonomičniji kada bi naručioci više pažnje posvetili istraživanju tržišta, pregovaranju i kontroli.


U skladu sa Programom revizije za 2017. godinu, Institucija je sprovela i reviziju svrsishodnosti poslovanja na temu „Opravdanost primene staža osiguranja sa uvećanim trajanjem za pojedina radna mesta, odnosno poslove“. Ključnom porukom utvrđeno je da je beneficirani radni staž kod državnih organa obesmišljen, jer se određuje prema statusu i položaju, a ne prema težini posla i uslovima rada, što budžet Republike Srbije godišnje košta oko 4 milijarde dinara.


Kada je reč o preporukama, Institucija je u 2017. godini subjektima revizije dala ukupno 2.605 preporuka od čega se 2.570 odnosi na izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja i 35 na revizije svrsishodnosti poslovanja. Najviše preporuka dato je u oblasti rashoda i izadataka, finansijskog upravljanja i kontrole, kao i nefinansijske i finansijske imovine.


U skladu sa svojim nadležnostima, Državna revizorska institucija je u toku 2017. i 2018. godine podnela ukupno 512 prijava protiv 738 odgovornih lica, po izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2016. i 2017. godinu, rekao je Sretenović. Od podnetih prijava, 428 prijava se odnosi na zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv 473 odgovorna lica, 32 na prijave za privredni prestup protiv 211 odgovornih lica i 52 na krivične prijave protiv 54 odgovorna lica. Institucija je podnela i 28 informacija nadležnim tužilaštvima na dalje postupanje i ispitivanje da li u radnjama odgovornih lica postoje elementi protivpravnih radnji koje imaju obeležja krivičnog dela.


Za utvrđene greške i nepravilnosti u sprovedenim revizijama finansijskih izveštaja, pravilnosti poslovanja i pripremene radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja u iznosu od 743 milijarde, Institucija je podnela u 2017. i 2018. godini ukupno 224 prijave koje se odnose na 195 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 10 za privredne prestupe, 19 krivičnih prijava i 12 informacija nadležnim tužilaštvima.


Nivo uticaja koji je Institucija ostvarila u svom radu u prethodnom periodu, ogleda se i kroz činjenicu da su subjekti revizije još u toku postupka revizije preduzeli 570 aktivnosti radi otklanjanja značajnih nedostataka. „Zadovoljstvo je napomenuti da procenjeni efekti sprovođenja preduzetih mera u toku revizije, koji se mogu vrednosno iskazati, višestruko prevazilaze ukupne rashode Institucije, koji su u 2017. godini iznosili 607,14 miliona dinara, istakao je Sretenović.“


Polazeći od svojih suštinskih vrednosti, Državna revizorska institucija je tokom 2017. godine izvršila sve planirane zadatke i aktivnosti, zaključio je Sretenović.


Godišnji izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2017. godinu objavljen je na sajtu Državne revizorske institucije (www.dri.rs).