Državna revizorska institucija podnela nove prijave

19. mart 2015. godina
Državna revizorska institucija je podnela prekršajnim sudovima sudovima i Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 204 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 17 krivičnih prijava i 19 prijava za privredni prestup. Institucija je podnela prijave protiv odgovornih lica u subjektima revizije nakon objavljivanja 134 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, a u okviru Programa revizije za 2014. godinu.

Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka Institucija je podnela zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o radu, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Zakona o sportu, Zakona o udruženjima građana, Zakona o igrama na sreću, Zakona o platnom prometu, Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Posebog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija.

Institucija je podnela prijave za privredni prestup usled nepoštovanja odredbi Zakona o računovodstvu i Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Krivične prijave protiv odgovornih lica Institucija je podnela zbog preuzimanja obaveza iznad iznosa određenih aproprijacijama koje su im odobrene za određene namene u budžetskoj godini, nesavesanog rada u službi, kao i krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja.

Pravni timovi i dalje nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje o reviziji u vezi sa elementima za podnošenje prijava protiv odgovornih lica u subjektima reviziji koji nisu obuhvaćeni informacijom o podnetim prijavama.

Državna revizorska institucija neće davati detaljnije informacije u vezi sa podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupaka, prijavama za privredni prestup i krivičnim prijavama.

Dokumenti vezani za ovu vest

Naslov dokumenta