ISSAI okvir - Međunarodni standardi VRI


O ISSAI okviru

Zašto je potreban opšti okvir profesionalnih standarda?

U Strateškom planu za period od 2005. do 2010. godine, INTOSAI je u okviru Opšteg cilja 1 izneo ambiciju da se postara da INTOSAI zajednici obezbedi ažuriran okvir profesionalnih standarda relevantan za potrebe njenih članica. U svetlu ove ambicije Upravni odbor Komiteta za profesionalne standarde (PSC) je odlučio da poveže postojeće i nove INTOSAI standarde i smernice u jedan okvir. Opšte svrha okvira je da se članicama INTOSAI i drugim zainteresovanim stranama omogući pregled i opšte razumevanje revizijskih standarda i smernica INTOSAI.

Namera je da okvir obezbedi stavljanje većeg fokusa i skretanje više pažnje na profesionalne standarde i unapredi profil i status procesa postavljanja INTOSAI standarda – i u okviru zajednice koja se zalaže za veći stepen odgovornosti. Šta više, okvir će unaprediti opšte poznavanje standarda i smernica i olakšati njihovo korišćenje u INTOSAI zajednici i u državnoj upravi uopšte.

Okvir

Okvir čine sva dokumenta usvojena od strane INCOSAI u cilju usmeravanja profesionalnih standarda koje koriste VRI. Predloženo je da se naziv Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) koristi kao zajednički naziv za korpus dokumenata koji se tiču odgovornosti VRI.

Iz praktičnih i identifikacionih razloga, standardi i smernice se izlistavaju pomoću sistematičnog numeričkog sistema. Svaki dokument tako dobija jedan ISSAI broj.

Okvir treba da istakne hijerarhijski odnos između dokumenata na četiri nivoa. Predloženo je da broj cifara u ISSAI broju naznačava nivo u hijerarhiji. Okvir na taj način zadržava razliku između Standarda revizije (trocifreni ISSAI brojevi) u kojima se propisuju opšti principi i Smernica za sprovođenje (četvorocifreni ISSAI brojevi) u kojima se daju detaljnija uputstva.

Naziv INTOSAI uputstvo za dobro upravljanje (INTOSAI GOV) se koristi za dokumenta koja objavi INTOSAI, a koja se tiču uputstava za administrativne organe, na primer, o internoj kontroli i računovodstvu. Takva dokumenta dobijaju četvorocifreni INTOSAI-GOV broj.

Principi klasifikacije Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI)

INTOSAI Komitet za profesionalne standarde će doneti odluku o odgovarajućoj klasifikaciji dokumenata u skladu sa sledećim principima:

1. Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) se sastoje od svih dokumenata koje usvoji INCOSAI (Međunarodni Kongres vrhovnih revizorskih institucija – najviši organ INTOSAI) u cilju upravljanja profesionalnim standardima VRI. Ovo obuhvata preporuke o pravnim, organizacionim i profesionalnim preduslovima, kao i o vršenju revizije i svim dodatnim zadacima koji mogu biti povereni VRI. Tamo gde je to prikladno, ISSAI dokumenta mogu obuhvatati i primere ili opise dobre prakse.

2. Svakom dokumentu je dodeljen ISSAI broj koji može sadržati 1-4 cifre. Broj cifara ukazuje na hijerarhijski nivo dokumenta, odnosno:

Nivo 1: Osnovni principi – sadrži osnovne principe INTOSAI. Limska deklaracija.

Nivo 2: Preduslovi za funkcionisanje vrhovnih revizorskih institucija – iznose i objašnjavaju osnovne preduslove za ispravno funkcionisanje i profesionalno ponašanje VRI.

Nivo 3: Fundamentalni principi revizije – sadrže fundamentalne principe za vršenje revizije javnih entiteta.

Nivo 4: Smernice za reviziju – prevode fundamentalne principe revizije u specifičnije, detaljnije i operativnije smernice koje se mogu svakodnevno koristiti u revizijskim zadacima.

3. Preambule ili uvodne napomene prvobitnim predlozima INTOSAI se ne smatraju delom ISSAI na nivoima 2, 3 i 4, osim ukoliko tekst ne služi za upravljanje profesionalnim standardima VRI. Informacije sadržane u takvim preambulama i uvodnim napomenama će biti objavljene na vebsajtu www.issai.org kao dodatne informacije u vezi sa određenim ISSAI dokumentom.

4. Brojevi dokumenata deljivi sa 1000 (ili 100, ili 10) se po mogućstvu daju dokumentima opšteg delokruga, dok se naredni brojevi x001-x999 (ili xx01-xx99, ili xxx1-xxx9) koriste za dokumenta o specifičnijim temama u okviru iste opšte teme.

5. Brojevi od 1000 do 9999 su rezervisani za nivo 4 (smernice za sprovođenje) i podeljeni su u segmente rezervisane za različite tematske oblasti. Potkomiteti Komiteta za profesionalne standarde (PSC) i radne grupe Cilja 3 su odgovorni za održavanje klasifikacije u okviru njihove tematske oblasti.

6. Kada je to prikladno, upućivanje na određene stavke (ili odeljke i pododeljke) u okviru određenog ISSAI dokumenta se može izvršiti dodavanjem broja stavke na ISSAI broj sa kosom crtom ’’/’’ (npr. ISSAI 3000/5.4 upućuje na stavku 5.4 u ISSAI 3000).

7. Za dokumenta koja potiču iz Međunarodnog standarda revizije (ISA) (ili Međunarodnog standarda kontrole kvaliteta (ISQC)) koji su objavili Međunarodna federacija računovođa (IFAC) ili Odbor za međunarodne standarde revizije i uveravanja (IAASB), poslednje tri cifre ISSAI broja su identične ISA broju (ili ISQC broju). ISSAI broj naznačava ISA sa izmenama i dodatnim uputstvom sadržanim u Praktičnoj napomeni. Stavke u Praktičnoj napomeni su numerisane sa P1, P2, P3... itd da bi se izbegla mogućnost mešanja sa brojevima stavki u ISA.

8. Gde je to prikladno, ISSAI dokument može da sadrži prilog u kom su data dalja razmatranja onoga što je izneto u glavnom dokumentu. Stavke u prilogu treba da budu numerisane sa A1, A2, A3... itd da bi se izbegla mogućnost mešanja sa brojevima stavki u glavnom dokumentu.

Treba istaći da će sva postojeća INTOSAI dokumenta biti uključena u okvir.

9. INTOSAI uputstva za dobro upravljanje se sastoje od svih dokumenata koje usvoji INCOSAI (Međunarodni Kongres vrhovnih revizorskih institucija) i sadrže uputstva o internoj kontroli, računovodstvenim standardima i drugim pitanjima u okviru administrativne oblasti odgovornosti. Ovo obuhvata dokumenta koja rukovode VRI u profesionalnim ocenama mera koje preduzimaju administrativni organi ili koja rukovode administrativne organe i podstiču dobro upravljanje.

10. Brojevi od 9000 do 9999 su rezervisani za ovu kategoriju dokumenata, a akronim INTOSAI GOV se koristi umesto ISSAI. Uz ovu izmenu, principi klasifikacije se primenjuju i na ova dokumenta.

11. Ostala dokumenta – poput izveštaja, rečnika pojmova, spiskova organizacija ili niza primera koja se koriste isključivo radi inspiracije – nisu numerisana. Mogu se uključiti u okvir samo kao prilog relevantnom ISSAI ili INTOSAI GOV dokumentu.

12. Postojeći dokument ’’INTOSAI Etički kodeks i standardi revizije’’ koji je INCOSAI usvojio 2001. godine je podeljen na 5 dokumenata i svakom je dat po jedan ISSAI broj. Etički kodeks pripada nivou 2, dok svako od 4 poglavlja Standarda revizije postaje dokument na nivou 3. Brojevi stavki su promenjeni tako da je cifra koja naznačava broj poglavlja izostavljena.