Danimir Vulinović

Vrhovni državni revizor u Sektoru broj 1 od 8. januara 2019. godine, imenovan od strane Saveta Državne revizorske institucije.

Rođen je 01. septembra 1961. godine u Bratiškovcima, u Opštini Šibenik, u Republici Hrvatskoj. Srednju ekonomsku školu je završio u Šibeniku, a Ekonomski fakultet u Splitu.

Ima više od 30 godina radnog iskustva od čega 25 godina u javnom sektoru. U Narodnoj banci Jugoslavije - Zavodu za obračun i plaćanja, radio je kao finansijski inspektor u periodu 1995-2002. godine.Kao budžetski inspektor radio je u AP Vojvodini u periodu 2005–2010. godine.U Državnoj revizorskoj instituciji Republike Srbije je zaposlen od kraja 2010. godine kao ovlašćeni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti.

Posebne oblasti znanja i veština: sertifikatdržavnog revizora; sertifikatovlašćenog državnog revizora;sertifikat ovlašćenog računovođe Saveza računovođa i revizora Srbije; položen stručni ispit za rad u organima državne uprave. Učestvovao je u dvogodišnjem tvining projektu „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“ koje je Državna revizorska institucija Republike Srbije realizovala u saradnji sa Revizorskim sudom Holandije i Kancelarijom generalnog revizora Velike Britanije. Takođe, učestvovao je na brojnim radionicama, seminarima i okruglim stolovima u oblasti revizije javnog sektora, budžetskog sistema i sistema javnih nabavki.

Služi se engleskim jezikom.