Održan sastanak Projektne grupe za buduće rizike i klimatsku krizu EUROSAI

15. jun 2022. godina
Održan sastanak Projektne grupe za buduće rizike i klimatsku krizu EUROSAI

Projektna grupa za buduće rizike i klimatsku krizu Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), koju vode Evropski revizorski sud i vrhovna revizorska institucija (VRI) Ujedinjenog Kraljevstva, održala je 14. juna onlajn sastanak na kome je učestvovao i Nikola Stefanović, ovlašćeni državni revizor.

Tokom sastanka predstavljeni su aktuelni projekti koji se odnose na praćenje klimatskih rashoda. Tako su predstavnici Evropskog revizorskog suda (ERS) predstavili specijalni izveštaj pod nazivom „Potrošnja sredstava u oblasti klime u okviru budžeta Evropske unije za period 2014-2020. godine“. Cilj preporuka ERS je poboljšanje izveštavanja o klimi i povezivanje budžetskog doprinosa EU sa klimatskim i energetskim ciljevima.

VRI Nemačke održala je prezentaciju „Praćenje klime – transparentnost uticaja budžetskih tokova na klimu“, VRI Austrije „Praćenje izdataka za zaštitu klime i prilagođavanje klimatskim promenama u Austriji“, dok je VRI Litvanije predstavila izveštaj na temu „Procena sistema za praćenje vazduha“.

Projektna grupa obezbeđuje platformu za umrežavanje VRI u vezi sa revizijama koje se tiču klimatskih promena, olakšava razmenu revizorskih pristupa i iskustava i podržava metodološki razvoj VRI članica EUROSAI.