Najviše rukovodstvo DRI i Razvojna inicijativa INTOSAI razmatrali značaj strateškog planiranja

04. avgust 2022. godina
Najviše rukovodstvo DRI i Razvojna inicijativa INTOSAI razmatrali značaj  strateškog planiranja

Najviše rukovodstvo Državne revizorske institucije, na čelu sa dr Duškom Pejovićem, predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom, učestvovalo je danas na radionici posvećenoj strateškom planiranju – u okviru priprema za izradu novog Strateškog plana DRI za period 2024-2028. godine, koju su održali predstavnici Razvojne inicijative Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) Ola Hoem i Dafina Dimitrova.

U uvodnom delu, dr Pejović je naglasio da je DRI, u prethodne četiri godine, prošla kroz značajne promene.

Jedan od prvih značajnih dokumenata koje smo usvojili bio je i Strateški plan Državne revizorske institucije za period 2019-2023. godine, rekao je dr Pejović i dodao da su aktivnosti, u ovom strateškom periodu, bile usmerene ka kontinuiranom unapređenju postupaka revizije, upravljanju ljudskim resursima i jačanju uticaja DRI.

DRI je višestruko uvećala broj izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja.

U poslednjih hiljadu izveštaja, od 2019. do 2022. godine uvećali smo broj izveštaja svrsishodnosti poslovanja skoro sedam puta. U poslednje četiri godine izdali smo 41 izveštaj o svrsishodnosti poslovanja, od ukupno 47 koliko je do sada objavljeno, od čega u poslednje tri godine, 39 izveštaja, naglasio je dr Pejović.

Kako je istakao dr Pejović, broj zaposlenih u DRI u 2022. godini, u odnosu na 2018. godinu, povećan je za dva odsto, dok je broj izveštaja o reviziji, u istom periodu, povećan za 23 odsto.

Ola Hoem, zamenik generalnog direktora Razvojne inicijative INTOSAI je naglasio da je veoma važno da u izradu novog Strateškog plana DRI za period 2024-2028. godine bude uključeno najviše rukovodstvo, kao i svi zaposleni u Instituciji.

Dafina Dimitrova, viši rukovodilac u Razvojnoj inicijativi INTOSAI predstavila je proces strateškog planiranja, smernice za godišnje planiranje i izveštavanje, kao i postupak izrade realističnog akcionog plana koji prati opšte i specifične ciljeve postavljene u Strateškom planu.

Naš pristup izradi Strateškog plana usredsređen je na doprinos vrhovnih revizorskih institucija (VRI) promenama u javnom sektoru u oblastima kao što su javne nabavke, transparentnost, kvalitetno finansijsko izveštavanje, naglasila je Dimitrova.

Program za strategiju, merenje učinka i izveštavanje (SPMR) Razvojne inicijative INTOSAI pokrenut je na globalnom nivou i bavi se razvojem institucionalnog kapaciteta i podrškom VRI u strateškom upravljanju radi boljeg učinka VRI. Program pomaže VRI u holističkoj oceni učinka pomoću Okvira za merenje učinka VRI, a radi uspostavljanja kvalitetnog procesa strateškog i operativnog planiranja, kao i integrisanih mehanizama za praćenje i izveštavanje o učinku.