Државна ревизорска институција

ДРИ од Светске банке добила највише оцене у области екстерне ревизије

31. јануар 2022. година
ДРИ од Светске банке добила највише оцене у области екстерне ревизије

У четвртој оцени националног система за управљање јавним финансијама у Србији, односно Извештају о оцени учинка „Јавни расходи и финансијска одговорност“ (ПЕФА), у области екстерне ревизије, а након три претходно спроведене оцене ПЕФА на централном нивоу државе у 2007, 2010. и 2015. години, Државна ревизорска институција остварила је значајно више оцене у односу на претходни извештај.

ДРИ је у најновијем извештају од Светске банке добила највишу оцену А у чак три димензије – обухват ревизије и стандарди, одговор на извештаје екстерне ревизије, као и у области независност ВРИ, а оцену Б само у једној димензији – подношење извештаја ревизије законодавној власти. ДРИ је оцену Б добила због непотребног задржавања извештаја о ревизији организација обавезног социјалног осигурања из 2017. године, истакао је др Душко Пејовић, председник и генерални државни ревизор.

„ДРИ је независна Институција и ревизије спроводи у складу са годишњим програмом ревизија и међународним стандардима. Поред ревизија које сваке године обавезно спроводи према Закону о ДРИ, планирање ревизије засновано на ризику омогућава ДРИ да одређује приоритете међу својих 11,000 потенцијалних субјеката ревизије“, наведено је у извештају.

Стручњаци Светске банке навели су и да се „сви извештаји о ревизији објављују убрзо након завршетка ревизије“.

„Процедуре и праксе за ревизију годишњег буџета су успостављене на одговарајући начин, док је преглед владиних финансијских извештаја, односно завршних рачуна, побољшан“, наводи се у документу Светске банке. „Даља стандардизација ревизорске праксе и повећање ефикасности очекују се 2021. године након увођења интегрисаног софтвера за управљање ревизијом“.

У Извештају се истиче да „упркос ограниченим ресурсима, ДРИ годишње спроводи широк спектар ревизија финансијских извештаја, ревизија правилности пословања и ревизија сврсисходности пословања. Методологије се стално усавршавају како би се даље ускладиле са ревидираним ИНТОСАИ ИССАИ оквиром. Ефективан систем за праћење препорука ревизије од стране ревидираних субјеката предвиђен је у законодавству и поштује се у пракси“.

Такође се наводи да „ДРИ управља свеобухватном базом података о статусу спровођења препорука издатих извршној власти“.

Оцена коју даје ПЕФА обухватилаје централни ниво државе, а анализирани су сви директни и индиректни корисници буџетских средстава. Оцена је обухватила последње три завршене фискалне године и то 2017, 2018. и 2019. годину.

Наведена оцена обезбедила је корисне информације за припрему новог Програма реформе управљања јавним финансијама који обухвата период од 2021. до 2025. године. Од успостављања Програма реформе управљања јавним финансијама, систем екстерног надзора над јавним финансијама успостављен је партнерским радом два независна органа, ДРИ и Народне скупштине преко Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава. Активности Државне ревизорске институције у овом Програму значајно ће допринети надзору и контроли наменског трошења буџетских средстава, што представља један од главних елемената транспарентног и ефикасног система јавних финансија.

Извештај о оцени ПЕФА за 2021. годину можете наћи овде.