Државна ревизорска институција

Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ у Меленцима тешко кршила обавезу доброг пословања

02. јун 2022. година
Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ у Меленцима тешко кршила обавезу доброг пословања

Државна ревизорска институција је спровела ревизију правилности пословања Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“, Меленци и сачинила Извештај о ревизији правилности пословања у делу који се односи на увећање плата запослених од 1. јануара до 31. децембра 2019. године и јавне набавке у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2019. године, број: 400-1189/2020-05/7 од 15. децембра 2020. године.

Одговорно лице Специјалне болнице је у остављеном року доставило Одазивни извештај, у коме су исказане предузете мере за отклањање утврђених неправилности. Приликом оцене наведеног извештаја, Институција је утврдила да исти није веродостојан. Након тога извршена је ревизија одазивног извештаја.

У Извештају о ревизији одазивног извештаја Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, број: 400-1577/2021-05/3 од 2. децембра 2021. године, као и у Послеревизионом извештају о мерама исправљања Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, по ревизији правилности пословања у делу који се односи на увећање плата запослених у 2019. години и јавне набавке у 2018. и 2019. години, број: 400-1577/2021-05/4 од 2. децембра 2021. године, утврђено је да је настало тешко кршење обавезе доброг пословања, јер Специјална болница није отклонила откривену неправилност, већ је и даље настављено са преузимањем обавеза и извршавањем расхода за услуге финансијског саветовања и незаконито трошење јавних средстава, за услуге за које су систематизована радна места и без спровођења поступка јавне набавке, иако нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама.

Институција је о тешком кршењу обавезе доброг пословања обавестила Народну скупштину Републике Србије и сходно члану 40. став 11. тачка 1) Закона о Државној ревизорској институцији и члану 41. став 1. Пословника о раду Државне ревизорске институције, упутила Аутономној покрајини Војводини Захтев за разрешење одговорног лица Специјалне болнице.

Надлежни орган није одлучио о истом захтеву и о својој одлуци обавестио Институцију, у складу са чланом 40 став 13 Закона о Државној ревизорској институцији.

Сви наведени извештаји су јавно доступни на интернет презентацијиИнституције www.dri.rs