Државна ревизорска институција

Архива резимеа извештаја, 2020. година

Поддокументи

Сектор број 1

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
Година имплементације

Сектор број 2

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
Година имплементације

Сектор број 3

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
Година имплементације
22
23. октобар 2020. година
2020

Сектор број 4

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
Година имплементације