Државна ревизорска институција

ISSAI оквир - Међународни стандарди ВРИ

О ISSAI оквиру

Зашто је потребан општи оквир професионалних стандарда?

У Стратешком плану за период од 2005. до 2010. године, INTOSAI је у оквиру Општег циља 1 изнео амбицију да се постара да INTOSAI заједници обезбеди ажуриран оквир професионалних стандарда релевантан за потребе њених чланица. У светлу ове амбиције Управни одбор Комитета за професионалне стандарде (PSC) је одлучио да повеже постојеће и нове INTOSAI стандарде и смернице у један оквир. Опште сврха оквира је да се чланицама INTOSAI и другим заинтересованим странама омогући преглед и опште разумевање ревизијских стандарда и смерница INTOSAI .

Намера је да оквир обезбеди стављање већег фокуса и скретање више пажње на професионалне стандарде и унапреди профил и статус процеса постављања ИНТОСАИ стандарда – и у оквиру заједнице која се залаже за већи степен одговорности. Шта више, оквир ће унапредити опште познавање стандарда и смерница и олакшати њихово коришћење у ИНТОСАИ заједници и у државној управи уопште.

Оквир

Оквир чине сва документа усвојена од стране INCOSAI у циљу усмеравања професионалних стандарда које користе ВРИ. Предложено је да се назив Међународни стандарди врховних ревизорских институција (ISSAI) користи као заједнички назив за корпус докумената који се тичу одговорности ВРИ.

Из практичних и идентификационих разлога, стандарди и смернице се излиставају помоћу систематичног нумеричког система. Сваки документ тако добија један ISSAI број.

Оквир треба да истакне хијерархијски однос између докумената на четири нивоа. Предложено је да број цифара у ISSAI броју назначава ниво у хијерархији. Оквир на тај начин задржава разлику између Стандарда ревизије (троцифрени ISSAI бројеви) у којима се прописују општи принципи и Смерница за спровођење (четвороцифрени ISSAI бројеви) у којима се дају детаљнија упутства.

Назив INTOSAI упутство за добро управљање (INTOSAI GOV) се користи за документа која објави ИНТОСАИ, а која се тичу упутстава за административне органе, на пример, о интерној контроли и рачуноводству. Таква документа добијају четвороцифрени INTOSAI -GOVброј.

Принципи класификације Међународних стандарда врховних ревизорских институција (ISSAI)

INTOSAI Комитет за професионалне стандарде ће донети одлуку о одговарајућој класификацији докумената у складу са следећим принципима:

1. Међународни стандарди врховних ревизорских институција (ISSAI) се састоје од свих докумената које усвоји INCOSAI (Међународни Конгрес врховних ревизорских институција – највиши орган INTOSAI ) у циљу управљања професионалним стандардима ВРИ. Ово обухвата препоруке о правним, организационим и професионалним предусловима, као и о вршењу ревизије и свим додатним задацима који могу бити поверени ВРИ. Тамо где је то прикладно, ISSAI документа могу обухватати и примере или описе добре праксе.

2. Сваком документу је додељен ISSAI број који може садржати 1-4 цифре. Број цифара указује на хијерархијски ниво документа, односно:

Ниво 1: Основни принципи – садржи основне принципе INTOSAI. Лимска декларација.

Ниво 2: Предуслови за функционисање врховних ревизорских институција – износе и објашњавају основне предуслове за исправно функционисање и професионално понашање ВРИ.

Ниво 3: Фундаментални принципи ревизије – садрже фундаменталне принципе за вршење ревизије јавних ентитета.

Ниво 4: Смернице за ревизију – преводе фундаменталне принципе ревизије у специфичније, детаљније и оперативније смернице које се могу свакодневно користити у ревизијским задацима.

3. Преамбуле или уводне напомене првобитним предлозима INTOSAI се не сматрају делом ISSAI на нивоима 2, 3 и 4, осим уколико текст не служи за управљање професионалним стандардима ВРИ. Информације садржане у таквим преамбулама и уводним напоменама ће бити објављене на вебсајту www.issai.org као додатне информације у вези са одређеним ISSAI документом.

4. Бројеви докумената дељиви са 1000 (или 100, или 10) се по могућству дају документима општег делокруга, док се наредни бројеви x001-x999 (или xx01-xx99, или xxx1-xxx9) користе за документа о специфичнијим темама у оквиру исте опште теме.

5. Бројеви од 1000 до 9999 су резервисани за ниво 4 (смернице за спровођење) и подељени су у сегменте резервисане за различите тематске области. Поткомитети Комитета за професионалне стандарде (ПСЦ) и радне групе Циља 3 су одговорни за одржавање класификације у оквиру њихове тематске области.

6. Када је то прикладно, упућивање на одређене ставке (или одељке и пододељке) у оквиру одређеног ISSAI документа се може извршити додавањем броја ставке на ISSAI број са косом цртом ’’/’’ (нпр. ISSAI 3000/5.4 упућује на ставку 5.4 у ISSAI 3000).

7. За документа која потичу из Међународног стандарда ревизије (ISA) (или Међународног стандарда контроле квалитета (ISQC)) који су објавили Међународна федерација рачуновођа (IFAC) или Одбор за међународне стандарде ревизије и уверавања (IAASB), последње три цифре ISSAI броја су идентичне ИСА броју (или ISQC броју). ISSAI број назначава ИСА са изменама и додатним упутством садржаним у Практичној напомени. Ставке у Практичној напомени су нумерисане са П1, П2, П3... итд да би се избегла могућност мешања са бројевима ставки у ISA.

8. Где је то прикладно, ISSAI документ може да садржи прилог у ком су дата даља разматрања онога што је изнето у главном документу. Ставке у прилогу треба да буду нумерисане са А1, А2, А3... итд да би се избегла могућност мешања са бројевима ставки у главном документу.

Треба истаћи да ће сва постојећа INTOSAI документа бити укључена у оквир.

9.INTOSAI упутства за добро управљање се састоје од свих докумената које усвоји INCOSAI (Међународни Конгрес врховних ревизорских институција) и садрже упутства о интерној контроли, рачуноводственим стандардима и другим питањима у оквиру административне области одговорности. Ово обухвата документа која руководе ВРИ у професионалним оценама мера које предузимају административни органи или која руководе административне органе и подстичу добро управљање.

10. Бројеви од 9000 до 9999 су резервисани за ову категорију докумената, а акроним INTOSAI GOV се користи уместо ISSAI. Уз ову измену, принципи класификације се примењују и на ова документа.

11. Остала документа – попут извештаја, речника појмова, спискова организација или низа примера која се користе искључиво ради инспирације – нису нумерисана. Могу се укључити у оквир само као прилог релевантном ISSAI или INTOSAI GOV документу.

12. Постојећи документ ’’INTOSAI Етички кодекс и стандарди ревизије’’ који је INCOSAI усвојио 2001. године је подељен на 5 докумената и сваком је дат по један ISSAI број. Етички кодекс припада нивоу 2, док свако од 4 поглавља Стандарда ревизије постаје документ на нивоу 3. Бројеви ставки су промењени тако да је цифра која назначава број поглавља изостављена.