Државна ревизорска институција

Резолуција А/66/209 Генералне скупштине УН

Уједињене нације

Генерална скупштина

Резолуција А/66/209

Промовисање ефикасности, одговорности, ефективности и транспарентности државне управе јачањем врховних ревизорских институција

Генерална скупштина,

имајући у виду Резолуцију бр. 2011/2 коју је донео Економски и социјални савет 26. априла 2011,

имајући у виду Резолуцију УН бр. 59/55 од 2. децембра 2004. и Резолуцију бр. 60/34 од 30. новембра 2005, као и своје претходне резолуције о државној управи и развоју,

имајући у виду Декларацију о миленијумским циљевима Уједињених нација[1],

са нагласком на потребу да се унапреди ефикасност, одговорност, ефективност и транспарентност државне управе,

са нагласком на то да ефикасна, одговорна, ефективна и транспарентна државна управа игра кључну улогу у спровођењу међународних циљева развоја, укључујући Миленијумске циљеве развоја,

указујући на потребу за изградњом капацитета као средство за промовисање развоја и поздрављајући сарадњу међународне организације врховних ревизорских институција са Уједињеним нацијама у том смислу,

1.препознаје да врховне ревизорске институције могу да остваре своје задатке објективно и ефективно само уколико су независне од субјекта ревизије и уколико су заштићене од спољних утицаја;

2.такође, препознаје значајну улогу врховних ревизорских институција у промовисању ефикасне, одговорне, ефективне и транспарентне државне управе, што доприноси остварењу циљева и приоритета националног развоја, као и међународно договорених развојних циљева, укључујући Миленијумске циљеве развоја УН-а;

3.уважава рад Међународне организације врховних ревизорских институција у промовисању веће ефикасности, одговорности, ефективности, транспарентности, као и ефикасног и ефективног пријема и коришћења јавних ресурса у служби грађана;

4.такође, уважава Лимску декларацију о смерницама за начела ревизије[2] из 1977. године и Мексичку декларацију о независности врховних ревизорских институција[3] из 2007, и подстиче све државе чланице УН да, у складу са својим домаћим институционалним решењима, примењују принципе из наведених декларација;

5.подстиче државе чланице релевантних институција Уједињених нација да наставе и интензивирају своју сарадњу са Међународном организацијом врховних ревизорских институција, укључујући изградњу капацитета, да би се промовисало добро управљање тако што ће се обезбедити ефикасност, одговорност, ефективност и транспарентност кроз јачање врховних ревизорских институција.



[1] Видети Резолуцију 55/2 55/2

[2] Лимска декларација о смерницама за начела ревизије, усвојена на деветом Конгресу Међународне организације врховних ревизорских институција, у Лими, од 17. до 26. октобра 1977.

[3] Мексичка декларација о независности врховних ревизорских институција, усвојена на деветнаестом Конгресу Међународне организације врховних ревизорских институција, у Мексику, од 5. до 10. новембра 2007.