Организација и састав

Државна ревизорска институција има председника Институције, потпредседника, Савет, ревизорске службе и пратеће службе.

Савет Државне ревизорске институције је највиши орган Институције. Савет је колегијални орган и има пет чланова, и то: председника, потпредседника и три члана.

У складу са Законом о Државној ревизорској институцији, председник Савета је истовремено председник Институције који руководи њеним радом, а уједно је и генерални државни ревизор.

За обављање стручних и административних послова из надлежности Институције образоване су основне унутрашње јединице – ревизорске службе и службе за подршку ревизије. Институција има седам врховних државних ревизора који руководе секторима за ревизију, и секретара који руководи секторима подршке ревизији.


Ревизорске службе су:

1. Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије

2. Сектор за ревизију буџета локалних власти

3. Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

4. Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

5. Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

6. Сектор за ревизију сврсисходности пословања

7. Сектор за методологију ревизије и контролу квалитета


Службе за подршку ревизије су организоване у Сектор подршке ревизији:

1 .Служба за правне и опште послове

2. Служба за људске ресурсе

3. Служба за финансије и рачуноводство

4. Служба за информационе технологије

У Институцији су образоване и посебне унутрашње јединице: Канцеларија председника Институцијеи Служба за интерну ревизију.

Одређене послове из делокруга институције обављају самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица.