Mere u nadležnosti Institucije

Državnoj revizorskoj instituciji na raspolaganju su sledeće mere:

 • podnošenje prekršajnih prijava
 • podnošenje krivičnih prijava
 • obaveštavanje Narodne skupštine i
 • zahtev za razrešenje odgovornog lica

Ako su u toku revizije otkrivene radnje ili dokumenta koja ukazuju na mogućnost postojanja krivičnog dela ili prekršaja, revizor tu dokumentaciju može zapleniti ( na najviše osam dana)

Ako u postupku revizije subjekat revizije ne ispolji odgovarajuću spremnost na saradnju, generalni državni revizor izdaje nalog za podnošenje isprava (koje su mu potrebne, a nisu dostupne). Nalog sadrži i upozorenje da u slučaju njegovog neizvršenja može biti podneta prijava za prekršaj.

U toku revizije vodi se računa o tome da li pojedine radnje subjekta revizije imaju obeležja prekršaja ili krivičnog dela. U tom slučaju generalni državni revizor, bez odlaganja, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu, nadležnom organu.

Takođe, subjekat revizije u čijem su poslovanju bile otkrivene nepravilnosti ili nesvrsishodnosti koje nisu otklonjene u toku obavljanja revizije dužan je da ih otkloni u roku od 30 do 90 dana od dana uručenja izveštaja o reviziji i o tome podnese izveštaj Institucija (odazivni izveštaj). U suprotnom protiv njega se podnosi prijava za prekršaj.

Institucija može da izvrši kontrolu navoda u odazivnom izveštaju o čemu sastavlja poslerevizioni izveštaj. U slučaju nezadovoljavajućih nalaza upućuje se zahtev odgovarajućem organu da preduzme mere protiv subjekta revizije (podnošenje prijava, predlog za razrešenje odgovornog lica itd.)

Zahtev za preduzimanje mera

Ako subjekt revizije krši obavezu dobrog poslovanja, generalni državni revizor upućuje zahtev za preduzimanje mera. Zahtev se upućuje organu koji u granicama svoje nadležnosti može preduzeti mere protiv subjekta revizije koji krši obaveze dobrog poslovanja.

Zahtev za preduzimanje mera sadrži:

 1. ime i adresu subjekta revizije koji krši obaveze dobrog poslovanja;
 2. imena i funkcije odgovornih lica;
 3. navođenje revizije, u kojoj su bile otkrivene nepravilnosti ili nesvrsishodnosti u poslovanju zbog kojih se smatra da je reč o kršenju obaveze dobrog poslovanja;
 4. zahtev da organ, kome je izdat poziv, u roku od 30 dana od dana prijema poziva podnese Instituciji izveštaj o preduzimanju mera ili obrazloženje zašto one nisu preduzete;
 5. upozorenje da će se protiv odgovornog lica u slučaju nepostupanja u smislu tačke 4) ovog stava, podneti prijava za prekršaj, u smislu članu 57. stav 1. tačka 4) Zakona.

Uz zahtev za preduzimanje mera dostavljaju se revizioni, odazivni i poslerevizioni izveštaj.

Zahtev za preduzimanje mera dostavlja se i subjektu revizije koji krši obaveze dobrog poslovanja.

Obaveštenje Narodnoj skupštini

Ako se utvrdi da subjekt revizije teško krši obavezu dobrog poslovanja, ili u slučaju kršenja odredaba člana 38. st. 9. i 10. Zakona, generalni državni revizor o tome obaveštava Narodnu skupštinu.

Obaveštenje Narodnoj skupštini sadrži:

 1. ime i adresu subjekta revizije koji teško krši obaveze dobrog poslovanja;
 2. imena i funkcije odgovornih lica;
 3. navođenje revizije, u toku koje su utvrđene nepravilnosti ili nesvrsishodnosti u poslovanju zbog čega se smatra da je reč o teškom kršenju obaveza dobrog poslovanja.

Uz obaveštenje Narodnoj skupštini dostavljaju se revizioni, odazivni i poslerevizioni izveštaj.

Obaveštenje upućeno Narodnoj skupštini uručuje se i subjektu revizije, koji teško krši obaveze dobrog poslovanja.

Zahtev za razrešenje odgovornog lica

Ako je kod subjekta revizije utvrđena teška povreda obaveze dobrog poslovanja ili kršenje odredbe člana 38. st. 9. i 10. Zakona, generalni državni revizor upućuje zahtev za razrešenje odgovornog lica kod subjekta revizije. Zahtev se upućuje organu za koji se oceni da može započeti ili sprovesti postupak razrešenja.

Poziv za razrešenje sadrži:

 1. ime i adresu subjekta revizije koji teško krši obaveze dobrog poslovanja;
 2. imena i funkcije odgovornih lica, koja bi trebalo razrešiti;
 3. navođenje revizije u toku koje su otkrivene nepravilnosti ili nesvrsishodnosti u poslovanju zbog kojih se smatra da postoji teško kršenje obaveze dobrog poslovanja;
 4. zahtev da organ kome je upućen poziv odluči o njemu i u roku od 15 dana od dana uručenja zahteva o svojoj odluci pisano obavesti Instituciju;
 5. napomenu da će se odgovorno lice subjekta revizije kazniti zbog prekršaja iz člana 57. stav 1. tačka 5) Zakona, ako organ blagovremeno ne donese odluku o tome i blagovremeno ne obavesti Instituciju.

Zahtev za razrešenje odgovornog lica uručuje se i licu koje bi trebalo razrešiti.

Zahtev za razrešenje odgovornog lica u organima lokalne vlasti

Nadležni vrhovni državni revizor podnosi generalnom državnom revizoru zahtev za razrešenje odgovornog lica u organima lokalne vlasti ako smatra da obavljena revizija ukazuje da odgovorno lice u organima lokalne vlasti, kao naredbodavac buDžeta, ne izvršava svoje zadatke ili ih ne obavlja na odgovarajući način.

Zahtev za razrešenje odgovornog lica u organima lokalne vlasti, generalni državni revizor upućuje skupštini lokalne vlasti.

Zahtev za razrešenje odgovornog lica u lokalnoj vlasti sadrži:

 1. naziv lokalne vlasti;
 2. navođenje revizije koja utvrđuje da odgovorno lice u organima lokalne vlasti ne obavlja zadatke ili ih ne obavlja na odgovarajući način;
 3. navođenje zadataka koje odgovorno lice u organima lokalne vlasti ne obavlja ili ih ne obavlja na odgovarajući način.