Dr Duško Pejović

Dr Duško Pejović rođen je 1960. godine u Čajniču u Bosni i Hercegovini, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju. U Sarajevu je završio Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsek poslovne ekonomije, finansijski smer. Na Ekonomskom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu završio je postdiplomske studije i 2004. godine odbranio magistarski rad na temu: "Uloga interne kontrole i interne revizije u procesu menadžment odlučivanja". Na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini Univerziteta u Istočnom Sarajevu odbranio je 2010. godine doktorsku disertaciju pod nazivom: „Planiranje i dokumentovanje finansijske revizije javnog sektora“ i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.

Ima više od 30 godina radnog staža od čega u računovodstvu i finansijama državnih preduzeća preko devet godina, kao direktor državnih preduzeća osam godina, u reviziji javnog sektora Republike Srpske blizu osam godina. U Državnoj revizorskoj instituciji Republike Srbije zapošljava se krajem 2010. godine kao ovlašćeni državni revizor. Funkciju vrhovnog državnog revizora i rukovodioca Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti obavljao je od 2012. do 2018. godine. Dana 25. aprila 2018. godine, izabran je na funkciju predsednika Saveta Državne revizorske institucije od strane Narodne skupštine Republike Srbije i ujedno obavlja nadležnosti generalnog državnog revizora i rukovodioca Institucije.

Do sada je objavio preko 35 stručnih radova i aktivni je predavač iz oblasti računovodstva, finansija i revizije za korisnike budžetskih sredstava. Autor je Priručnika za reviziju javnog sektora. Predsednik je Komisije za polaganje ispita za sticanje revizorskih zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor.

Do sada je stekao sledeće sertifikate: ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni revizor, ovlašćeni procenjivač, ovlašćeni interni revizor i stalni sudski veštak finansijske struke; kao i državni revizor i ovlašćeni državni revizor. Učestvovao je na brojnim međunarodnim skupovima posvećenim reviziji. Kada je reč o projektima, učestvovao je u sedmogodišnjem projektu jačanja kapaciteta koji je sprovodila Kancelarija za državnu reviziju Švedske sa vrhovnom revizorskom institucijom Bosne i Hercegovine, kao i dvogodišnjem tvining projektu „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“ koji je Državna revizorska institucija Republike Srbije realizovala u saradnji sa Revizorskim sudom Holandije i Kancelarijom generalnog revizora Velike Britanije. Takođe, učestvovao je u tvining lajt projektu "Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji" sprovedenom sa VRI Letonske Republike.

Oženjen je i ima dvoje dece.