O Savetu Državne revizorske institucije

Savet je najviši organ Državne revizorske institucije.

Savet Državne revizorske institucije donosi poslovnik Institucije, godišnji program revizije, akt kojim bliže uređuje postupak revizije, finansijski plan Institucije, utvrđuje završni račun Institucije, odlučuje o prigovoru subjekta revizije na predlog izveštaja o izvršenoj reviziji i donosi godišnji izveštaj i posebne izveštaje, kao i druga akta Institucije i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji i aktima Institucije.

Savet je kolegijalni organ. Ima pet članova – predsednika, potpredsednika i tri člana.

Predsednik Saveta je istovremeno predsednik Institucije.

Savet odlučuje na sednicama kojima predsedava predsednik Saveta ili potpredsednik koji ga zamenjuje i donosi odluke većinom glasova svih članova. Članovi Saveta ne mogu dovesti u pitanje nezavisnost pri donošenju svojih odluka, kao ni nezavisnost Institucije.

Poslovnikom o radu Saveta Institucije bliže se uređuju pitanja vezana za rad Saveta.