O Državnoj revizorskoj instituciji

Državna revizorska institucija (Institucija) je najviši organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji.

Osnovana je 2005. godine Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji.

Državna revizorska institucija je samostalan i nezavisan državni organ.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Institucija je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Poslove iz svoje nadležnosti obavlja na osnovu Ustava Republike Srbije, Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Poslovnika Državne revizorske institucije, koji u skladu sa Zakonom, bliže uređuje način i postupak po kome Institucija vrši svoju nadležnost revizije, način obezbeđivanja javnosti rada, odlučivanja i druga pitanja utvrđena Zakonom koja su od značaja za rad Institucije.

Institucija ima predsednika Institucije, potpredsednika, Savet, revizorske službe i prateće službe.

Revizorskim službama rukovode vrhovni državni revizori.

Rad pratećih službi Institucije usklađuje sekretar Institucije.

Delokrug i način obavljanja poslova službi Institucije, unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta bliže su uređeni aktom Institucije – Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, koji na predlog predsednika Institucije donosi Savet.

Sedište Institucije je u Beogradu, Ulica Makenzijeva broj 41.