Međunarodna saradnja

Državna revizorska institucija ostvaruje međunarodnu saradnju u okviru svojih nadležnosti u cilju jačanja kapaciteta i primene međunarodnih standarda revizije. U okviru te saradnje uspostavljeni su kontakti sa brojnim vrhovnim revizorskim institucijama širom sveta, radi razmene iskustava i unapređenja procesa revizije.

Državna revizorska institucija je punopravna članica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) od novembra 2008. godine, Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) od juna 2009. godine, kao i Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda, od avgusta 2010. godine.

Institucija ima i ulogu aktivnog posmatrača u Kontakt komitetu vrhovnih revizorskih institucija EU do dana pristupanja, nakon čega postaje punopravna članica.