Istorijat DRI

Istorijat DRI

Državna revizorska institucija, najviši organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, osnovana je Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji 2005. godine.

Naredne, 2006. godine, Državna revizorska institucija je prepoznata kao ustavna kategorija. U delu Ustava Republike Srbije koji se odnosi na ekonomsko uređenje i javne finansije, navedeno je da „izvršavanje svih budžeta kontroliše Državna revizorska institucija“(član 92), kao i „Državna revizorska institucija je najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, samostalna je i podleže nadzoru Narodnoj skupštini, kojoj i odgovara“ (član 96).

Na petoj sednici Odbora za finansije Narodne skupštine, koja je održana 6. septembra 2007. godine, članovi Odbora su glasanjem utvrdili listu kandidata Saveta Državne revizorske institucije koju su predložili Narodnoj skupštini na usvajanje. Za predsednika Saveta, predložen je Radoslav Sretenović, za potpredsednika Ljubica Nedeljković, a za članove Saveta predloženi su Zoran Tamaš, prof. dr Ljiljana Dmitrović-Šaponja i Natalija Ćatović. Na sednici Narodne skupštine koja je održana 24. septembra 2007. godine, Narodna skupština izabrala je predsednika, potpredsednika i članove Saveta Državne revizorske institucije, najvišeg organa Institucije.Za predsednika Saveta izabran je Radoslav Sretenović, za potpredsednika Ljubica Nedeljković, za članove Zoran Tamaš, prof. dr Ljiljana Dmitrović Šaponja i Natalija Ćatović.

Izbor članova Saveta označava i početak rada Institucije.

Godinu dana nakon izbora, prof. dr Ljiljana Dmitrović Šaponja je podnela ostavku na mesto člana Saveta. Na 16. sednici Odbora za finansije, koja je održana 21. januara 2009. godine, članovi Odbora su usvojili većinom glasova predlog odluke o izboru Danke Aksentijević za člana Saveta Državne revizorske institucije. Narodna skupština, na sednici koja je održana 18. marta 2009. godine, je donela odluku i za člana Saveta izabrala Danku Aksentijević.

Ubrzo nakon osnivanja, u novembru 2008. godine, Državna revizorska institucija postala je punopravna članica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI).Deo Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) Državna revizorska institucija je postala punopravnim članstvom 23. juna 2009. godine.

Radi obavljanja poslova iz nadležnosti Institucije, odnosno bližeg uređenja postupka revizije, Narodna skupština je usvojila 2009. godine Poslovnik o Državnoj revizorskoj instituciji 2009. godine.

Ipak, među najvažnijim datumima od osnivanja Institucije svakako je 27. novembar 2009. godine. Toga dana je Državna revizorska Institucija predala Narodnoj skupštini prvi izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja. Izveštaj se odnosio na završni račun budžeta Republike Srbije za 2008. godinu.

Naredne, 2010. godine, Državna revizorska institucija je postala članica Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Prvi Strateški plan Državne revizorske institucije za period 2011-2015. godine donet je 2011. godine.

Na petoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, koja je održana 17. septembra 2012. godine, članovi Odbora su razmotrili kandidature i utvrdili listu kandidata za predsednika, potpredsednika i članove Saveta Državne revizorske institucije. Kandidat za predsednika Saveta bio je Radoslav Sretenović, za potpredsednicu dr Bojana Mitrović, a za članove Saveta Natalija Ćatović, Gordana Tišma i Miroslav Mitrović. Novi saziv Saveta Državne revizorske institucije, izabran je 25. septembra 2012. godine. Za predsednika Saveta, po drugi put na tu funkciju, Narodna skupština izabrala je Radoslava Sretenovića, za potpredsednicu dr Bojanu Mitrović, za članove Nataliju Ćatović, Gordanu Tišmu i Miroslava Mitrovića.

Prvi izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja pod nazivom „Upravljanje službenim vozilima direktnih korisnika budžeta Republike Srbije“ predstavljen je javnosti 27. juna 2014. godine.

Drugi Strateški plan za period 2016-2020. godine Državna revizorska institucija donela je 28. decembra 2015. godine. Opšti ciljevi ovog dokumenta odnose se na očuvanje nezavisnosti i odgovornosti Institucije, pružanje kvalitetnih revizorskih usluga usklađenih sa standardima ISSAI, unapređivanje organizacionih kapaciteta, jačanje partnerskih odnosa sa ključnim zainteresovanim stranama radi poboljšanja ugleda i uticaja Državne revizorske institucije. Promovisanje dostupnosti, respektabilnosti i inovativnosti predstavljaju suštinske vrednosti ovog strateškog plana.Ovim planom Državna revizorska institucija je postavila prioritete koji se odnose na dalji razvoj Institucije kao profesionalne revizorske institucije, što bolje korišćenje znanja, veština i stručnosti Državne revizorske institucije, maksimalno povećanje uticaja revizija, kao i dokazivanje svrsishodnog poslovanja i odgovornosti Institucijekroz najbolje korišćenje sopstvenih resursa.

Treći saziv Saveta Državne revizorske institucije Narodna skupština Republike Srbije izabrala je 19. aprila 2018. godine na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini. Narodni poslanici, većinom glasova, za predsednika Saveta izabrali su dr Duška Pejovića, do tada vrhovnog državnog revizora u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti, dok su za potpredsednicu reizabrali dr BojanuMitrović. Za članove Saveta izabarni su Nevenka Bojanić, Marijana Simović i Ljiljana Dimitrijević. Predsednika, potpredsednicu i članove Saveta narodni poslanici izabrali su na predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.