Važno učešće građana u planiranju i raspodeli budžeta

18. septembar 2018. godina
Važno učešće građana u planiranju i raspodeli budžeta

Za veće učešće građana i transparentnije upravljanje lokalnim finansijama veoma je važno postojanje adekvatnog zakonodavnog okvira, a Zakon o lokalnoj samoupravi koji je izmenjen i dopunjen, obavezuje lokalne vlasti da direktnije uključe građane u rad lokalne samouprave, rečeno je na predstavljanju nacionalne promotivne kampanje „DA se bolje upoZNAMO“.

Ovu kampanju sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku Vlade Švajcarske u okviru projekta „Unapređenje revizije na opštinskom nivou u cilju jačanja odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“.

Ovlašćeni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Danimir Vulinović naglasio je da izveštaji o obavljenim revizijama finansijskih izveštaja u lokalnim samoupravama, kao i izveštaji o obavljenim revizijama pravilnosti i revizijama svrsishodnosti daju dragocene i nezamenjive smernice za dalje unapređenje funkcionalnosti, zakonitosti i svrsishodnosti poslovanja korisnika javnih sredstava.

„Zaključci i preporuke iz izveštaja o obavljenim revizijama predstavljaju dragoceni podsticaj ne samo za otklanjanje ukazanih nedostataka, već i za unapređenje planiranja i izvršenja budžeta, a možda najvažnije od svega, unapređenje rada i sistema državne uprave u celini. Stoga je od suštinskog značaja sprovođenje preporuka Državnerevizorskeinstitucije (DRI)kako bi se maksimalno iskoristile preporuke iz revizorskih izveštaja za otklanjanje slabosti u sistemu javne uprave i unapređenje njegovefunkcionalosti“, naglasio je Vulinović.

Što se tiče realizacije preporuka DRI, on je dodao da je u nekim gradovima i opštinama stepen izvršenja 100 odsto.

Po njegovim rečima, subjekti revizije preduzimaju aktivnosti kojima se brojni nedostaci otklonjaju u toku postupka sprovođenja revizije.

„U 2017. godini preduzeto je 234 različitih mera, poput unapređenjasistema finansijskog upravljanja i kontrole, usklađivanjaisplata plata sa propisima, uređivanjapravnog osnova izvršavanja rashoda i izdataka, evidentiranjabilansnih i vanbilansnih pozicija, odnosno finansijske i nefinansijke imovine.Ovakvo naše preventivno delovanje doprinelo je i otklanjanju nepravilnosti u postupcima javnih nabavki, kao i otklanjanju nepravilnosti u postupcima javnih konkursa i dodele sredstava“, zaključio je Vulinović.

Rukovodilac projekta UNDP Vera Kovačević je naglasila da je ta organizacija, uz podršku Vlade Švajcarske, doprinela uspostavljanju veće odgovornostii transparentnosti u upravljanju javnim finansijama.

„Na nacionalnom nivou sarađujemo sa Ministarstvom finansija i Državnom revizorskom institucijom, a u opštinama i gradovima partneri su nam lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, lokalni mediji. Sa njima radimo na podizanju svesti građana o tome zašto je važno da učestvuju u donošenju odluka o prioritetima za finansiranje u njihovim lokalnim zajednicama“, rekla je Kovačević.

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština(SKGO) Đorđe Staničić ukazao je na značaj izmene Zakona o lokalnoj samoupravi i dodao da je do kraja godine njima dat rok da izmene svoja akte, odnosno promene svoje statute.

Kako je istakao, nastojalo se da se vodi računa o učešću građana u planiranju, a i da se da mogućnost opštinama da unaprede dobre prakse.

Na konferenciji je rečeno da je u delu projekta koji se sprovodi od 2016. godine učestvovalo 15 lokalnih samouprava kako bi se poboljšala njihova saradnja sa organizacijama civilnog društva, a samim tim sa građanima i medijima.