Učešće predstavnika DRI na radionici posvećenoj IT reviziji

21. septembar 2018. godina
Učešće predstavnika DRI na radionici posvećenoj IT reviziji

Predstavnici Državne revizorske institucije, Željko Motić, viši savetnik u reviziji u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti, i Radovan Ratković, samostalni savetnik u reviziji u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja,pohađali su trodnevnu obuku u oblasti IT revizije, koju je organizovao Centar za izuzetnost u finansijama (CEF) od 18. do 20. septembra 2018. godine u Ljubljani.

S obzirom na značaj koji IT sistemi imaju u državnim organima i budžetskom procesu, i činjenicu da se taj značaj povećava iz godine u godinu, Državna revizorska institucija smatra da revizori treba da imaju neophodna znanja i veštine u oblasti IT sistema. Stoga, dva predstavnika Institucije su se upoznala sa identifikovanjem IT rizika, pregledom IT kontrola, i načinima za uveravanje da IT sistemi funkcionišu i da doprinose ciljevima organizacije, istovremeno čuvajući resurse organizacije. Tokom obuke, učesnici su razmatrali teme značajne za IT reviziju, aplikativne i opšte kontrole, pristupe i alate za IT reviziju i bezbednosne IT alate. Poseban fokus je posvećen IT rizicima, s obzirom da tehnologija napreduje sve više i da smo sve više zavisni od elektronskih uređaja.

Radionica je bila namenjena IT revizorima koji rade u organizacijama iz javnog sektora, internim i eksternim revizorima, kao i rukovodiocima za finansijsku reviziju i kontrolu kvaliteta, analitičarima sistema i vođama IT projekata.

Učešće predstavnika Institucije na radionici podržala je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta "Reforma javnih finansija - finansiranje Agende 2030".