Razmena iskustva u IT podršci u postupku revizije

15. novembar 2018. godina
Razmena iskustva u IT podršci u postupku revizije

Državni revizor za IT podršku ureviziji Dejan Stojiljković i viši savetnik u reviziji Željko Motić učestvovali su na radionici „IT podrška u postupku revizije i revizijski softver“ održanoj u Tirani 14. i 15. novembra 2018. godine.

Na skupu su razmatrane teme koje se odnose na IT podršku u procesu revizije korišćenjem IDEA softvera, analizu podataka za metode i tehnike revizije, kao i korišćenje generalizovanog revizijskog softvera (GAS).

Iskustva u oblasti IT podrške u postupku revizije na ovom skupu razmenili su predstavnici vrhovnih revizorskih institucije Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, Republike Srbije, Turske i Crne Gore.

Radionica je organizovana u skladu sa Planom rada Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU i Evropskog revizorskog suda za period 2018-2020. godine.

Posetadelegacije DRI radionici u Tirani je organizovanau okviru projekta „Efikasniji mehanizmi odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji sprovode Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Pravosudna akademija, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat finansira Vlada Kraljevine Švedske.