Predstavnik Institucije učestvovao na radionici posvećenoj saradnji internih i eksternih revizora

12. oktobar 2018. godina
Predstavnik Institucije učestvovao na radionici posvećenoj saradnji internih i eksternih revizora

Predstavnik Državne revizorske institucije Zoran Stepanović, viši savetnik u reviziji u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, učestvovao je u radionici posvećenoj saradnji internih i eksternih revizora, koju je organizovao Centar za izuzetnost u finansijama (CEF) od 9. do 11. oktobra 2018. godine u Ljubljani.

Radionica je predstavljala platformu za razmenu ideja o tome kako unaprediti saradnju između eksternih revizora, koji rade u vrhovnim revizorskim institucijama (VRI), i internih revizora u javnom sektoru. Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa koristima koje donosi bolja saradnja, sa uputstvima o načinima za ostvarivanje saradnje, dok je fokus radionice bio na primenljivim Međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) i Međunarodnim okvirom profesionalne prakse (IPPF). Tokom trodnevne radionice, učesnici su razmatrali uloge i odgovornosti obe strane, razjasnili osnov za saradnju i identifikovali moguće načine za ostvarivanje saradnje.

Radionici su prisustvovali rukovodioci centralnih jedinica za harmonizaciju, načelnici službi za internu reviziju, viši interni revizori i viši revizori u VRI.

Učešće predstavnika Institucije na radionici podržala je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta "Reforma javnih finansija - finansiranje Agende 2030".