Održani sastanci službenika za vezu VRI Mreže i VRI EU

11. april 2019. godina
Održani sastanci službenika za vezu VRI Mreže i VRI EU

Službenik za vezu Državne revizorske institucije, Iva Vasilić Miljić načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću, prisustvovala je, u svojstvu učesnika, sastanku službenika za vezu VRI Mreže država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda (8. aprila) i, u svojstvu aktivnog posmatrača, sastanku službenika za vezu VRI Evropske unije (9-10. aprila), održanim u Bukureštu. Domaćin sastanka bila je VRI Rumunije, u okviru rumunskog predsedavanja Savetom Evropske unije.

Sastanku su prisustvovali službenici za vezu VRI članica Mreže – Albanije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Srbije, Turske i Crne Gore, predstavnici Evropskog revizorskog suda, Zajedničke radne grupe za revizijske aktivnosti, kojom kopredsedavaju VRI Rumunije i VRI Švedske, kao i predstavnici OECD/SIGMA.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima Mreže za 2019. godinu koje se odnose na rad sa parlamentom radi unapređenja uticaja revizija, razvoj indikatora učinka, IT podršku u reviziji i seriju radionica Mreže o reviziji finansijskih izveštaja. Na sastanku su se, takođe razmatrale izmene i dopune Plana rada Mreže za period 2019-2020. Sastankom je predsedavala VRI Crne Gore i, nakon održanog sastanka, predala predsedavanje Državnoj revizorskoj instituciji Republike Srbije.

Sastanak je održan u okviru redovnog sastanka službenika za vezu država članica EU održanog 9-10. aprila, kom službenici za vezu Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata prisustvuju u svojstvu aktivnih posmatrača.

Glavna svrha sastanka službenika za vezu država članica EU je priprema sastanka Kontakt komiteta predsednika VRI EU. Službenici za vezu VRI EU razmotrili su najnovije razvojne promene i aktivnosti za diskusiju na Kontakt komitetu. Osim toga, razmatrali su i pripremu glavne teme predstojećeg sastanka Kontakt komiteta „Digitalna Evropa – izazovi i prilike za VRI EU“, koji će biti održan u Varšavi 27-28. juna. Pored toga, predstavljeni su i rezultati rada radnih i projektnih grupa Kontakt komiteta i utvrđen raspored aktivnosti za period 2020-2021. godine.

Mreža službenika za vezu VRI ima važnu koordinacionu ulogu u obezbeđivanju efikasne i efektivne saradnje u pripremi odluka i sastanaka Kontakt komiteta predsednika VRI država članica EU.

Institucija je članica Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda od avgusta 2010. godine, a sastancima Kontakt komiteta EU prisustvuje od 2012. godine nakon odluke da se Republici Srbiji dodeli status države kandidata za članstvo u EU.