Javna preduzeća trošila subvencije na tekuće poslovanje i pokriće gubitaka

18. decembar 2018. godina
Javna preduzeća trošila subvencije na tekuće poslovanje i pokriće gubitaka

Osam revidiranih lokalnih vlasti su u periodu od 2015. do 2017. godine odobrile 31 milijardu dinara za tekuće poslovanje i pokriće gubitaka javnih preduzeća, zbog čega su smanjene mogućnosti za unapređenje lokalne infrastrukture, glavni je zaključak Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“.

Gradovi Beograd, Kragujevac, Subotica, Pančevo, zatim, gradske opštine Grocka i Obrenovac, i opštine Smederevska Palanka i Bor sujavnim preduzećima odobrile subvencije u ukupnom iznosu od 41 milijarde dinara.Iznos od 31 milijarde dinara je potrošen za tekuće poslovanje lokalnih javnih preduzeća, a 10milijardi dinara za investiciona ulaganja, rekao je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović i dodao da iznos subvencija od 41 milijarde dinara čini 72 odsto ukupno izvršenih subvencija svih jedinica lokalnih vlasti za revidirani trogodišnji period.

On je na konferenciji za novinare, tokom predstavljanja izveštaja o reviziji, naglasio da su revidirane lokalne vlasti povećavale sredstva za subvencije i u najvećoj meri ih odobravale za tekuće poslovanje javnih preduzeća, kao npr. isplatu zarada, zaostala dugovanja za električnu energiju, neplaćene poreze i doprinose, otpremnine, pokriće gubitaka.

S obzirom na to da su tekuće subvencije činile tri četvrtine ukupnih subvencija, bile su smanjene mogućnosti za unapređenje razvoja lokalne infrastrukture. Takođe, postoji rizik da bi kod četvrtine preduzeća - korisnika subvencija, redovno poslovanje bilo ugroženo da nisu dobijali subvencije, dodao je dr Pejović. Subvencije su dodeljivane javnim preduzećima u oblasti komunalnih usluga, javnog prevoza, sporta i kulture.

Utvrdili smo da subvencije nisu dovoljno efikasno upotrebljene. Svega 23 odsto subvencija su kapitalne subvencije, kojima se poboljšava, pre svega, lokalna infrastruktura, zatim, 67 odsto ukupnih subvencija je dato za javni prevoz, zarade, gorivo, 25 odsto korisnika subvencija subjekata revizije je opstalo zahvaljujući dobijenim subvencijama. I, na kraju, subjekti revizije nisu posvećivali dovoljno pažnje mišljenju građana o kvalitetu komunalnih usluga koje dobijaju od javnih preduzeća, rekao je dr Pejović.

Kada je u pitanju struktura subvencija po oblastima, najveće učešće je u oblasti javnog prevoza gde je otišlo 67 odsto ukupnih subvencija, odnosno 27.705 miliona dinara.

Od ukupnih subvencija za javni prevoz kod subjekata revizije, u revidiranom periodu, 96 odsto se odnosi na javni prevoz Grada Beograda, odnosno Gradsko-saobraćajno preduzeće „Beograd“, kome su date subvencije u iznosu od 26.717 miliona dinara, rekao je generalni državni revizor.

On je istakao da revidirane lokalne vlasti nisu uspostavile adekvatnu kontrolu u planiranju, korišćenju i izveštavanju o subvencijama.

Postojeći sistem izveštavanjao subvencijama javnih preduzeća lokalnim vlastima nije pružao detaljne informacije o trošenju subvencija. Radi unapređenja kvaliteta javnih usluga osam revidiranih lokalnih vlasti nisu, na odgovarajući način, obezbedile evaluaciju efekata izvršenih subvencija, kao uslov za buduće efikasno planiranje i korišćenje subvencija, zaključio je dr Pejović.

U postupku revizije prikupljeni su podaci od svih jedinica lokalnih samouprava o iznosu subvencija koje daju javnim preduzećima. Na osnovu uspostavljenih kriterijuma, od ukupno 162 lokalne vlasti, odnosno 25 gradova, 17 gradskih opština i 120 opština, izabrano je i revidirano ovih osam lokalnih vlasti.

Državna revizorska institucija je, u cilju efikasnog planiranja i korišćenja subvencija, subjektima revizije dala tri preporuke: da definišu jasne i merljive smernice za planiranje subvencija - koje bi dovele do smanjenja subvencija kao rashoda u budžetu; da detaljno analiziraju programekorišćenja subvencija i isto dokumentuju - kako bi javna preduzeća poslovala uz smanjenje subvencija ili bez njih; kao i da uspostave adekvatnu kontrolu u planiranju, korišćenju i izveštavanju o subvencijama.

Državna revizorska institucija je uputila inicijativu Narodnoj skupštini Republike Srbije da se u Zakonu o budžetskom sistemu definiše pojam subvencija.

Na slabosti u oblasti subvencija ukazali su izveštaji o revizijikonsolidovanih finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja budžeta lokalnih vlasti, u kojima je utvrđeno da izdvajanja javnih sredstava za subvencije imaju značajne vrednosti u gotovo svim jedinicama lokalnih samouprava.