Državna revizorska institucija podnela nove prijave

01. april 2015. godina

Državna revizorska institucija je podnela prekršajnim sudovima još devet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a tužilaštvu jednu prijavu za privredni prestup i to protiv odgovornih lica u Opštini Bor, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Kliničkom centru Kragujevac i Kliničkom centru Srbije.

Institucija je podnela prijave protiv odgovornih lica u subjektima revizije nakon objavljivanja izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, a u okviru Programa revizije za 2014. godinu.

Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka Institucija je podnela zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu, dok je prijavu za privredni prestup podnela usled nepoštovanja određenih odredbi Zakona o planiranju i izgradnji.

Državna revizorska institucija je ranije, u vezi sa izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, podnela 204 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 17 krivičnih prijava i 19 prijava za privredni prestup.

Institucija je, u okviru Programa revizije za 2014. godinu, objavila 134 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu.

Pravni timovi i dalje nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje o reviziji u vezi sa elementima za podnošenje prijava protiv odgovornih lica u subjektima reviziji koji nisu obuhvaćeni dosadašnjim informacijama o podnetim prijavama.

Državna revizorska institucija neće davati detaljnije informacije u vezi sa podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupaka, prijavama za privredni prestup i krivičnim prijavama.

Imena odgovornih lica u revidiranim subjektima protiv kojih su podnete prijave nalaze seovde.

Dokumenti vezani za ovu vest

Naslov dokumenta