Delegacija DRI učestvovala na seminaru o metodologiji revizije u Varšavi

18. oktobar 2018. godina
Delegacija DRI učestvovala na seminaru o metodologiji revizije u Varšavi

Delegacija Državne revizorske institucije koju su činili su državni revizori Aleksandra Marinković Naumovski i Gordana Uzelac, i savetnik Milena Leković učestvovala je na seminaru Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) posvećenom metodologiji revizije koji je 16-17. oktobra održan u Varšavi.Ovo je prvi iz serije seminara planiranih na temu tekućih potreba vrhovnih revizorskih institucija (VRI) u pogledu razvoja institucionalnih kapaciteta.

Seminar je bio podeljen na tri tematske oblasti: uveravanje u kvalitet (obezbeđivanje kvaliteta revizije, uključujući primenu međunarodnih standarda), komunikaciju sa zainteresovanim stranama (uključujući savremene metode za predstavljanje revizijskih nalaza i preporuka), kao i planiranje revizije, na strateškom i operativnom nivou. Preko 60 delegata odgovornih za metodologiju, strateško planiranje, uveravanje u kvalitet revizije i odnose sa zainteresovanim stranama učestvovalo je na radionicama i panel diskusijama tokom kojih su utvrđene potrebe evropskih VRI u smislu metodologije, planiranja i komunikacije.

Državni revizor Aleksandra Marinković Naumovski predstavila je evropskim kolegama način na koji Državna revizorska institucija Republike Srbije planira revizije na strateškom i operativnom nivou, uz korišćenje analize rizika.

Sastanak, na kom su učestvovale delegacije iz skoro 30 VRI, organizovala je Nacionalna kancelarija za reviziju Poljske čiji je zadatak da koordinira strateškim ciljem 2 „Razvoj institucionalnih kapaciteta“ Strateškog plana EUROSAI za 2017-2023.

Poseta delegacije DRI seminaru je organizovanau okviru projekta „Efikasniji mehanizmi odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji sprovode Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Pravosudna akademija, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat finansira Vlada Kraljevine Švedske.