Delegacija DRI učestvovala na sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku

24. oktobar 2018. godina
Delegacija DRI učestvovala na sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović i šef Kancelarije predsednika Iva Vasilić Miljić učestvovali su na devetom sastanku Radne grupe za reviziju i etiku Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) održanom 22. i 23. oktobra 2018. godine u Lisabonu.

Tokom skupa razmenjena su iskustva u upravljanju etikom i u reviziji radi jačanja integriteta, razmatrane su novine i potencijalna saradnja sa eksternim partnerima, zatim koordiniranje aktivnosti sa povezanim projektnim grupama, kao i plan daljih aktivnosti.

Otvarajući sastanak, predsedik Revizorskog suda Portugala Vitor Kaldeira naglasio je da je EUROSAI razvio dobarokvir za sprovođenje Etičkog kodeksa (ISSAI 30) Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i promociju integriteta u javnom sektoru, zahvaljujući sedmogodišnjem radu ove EUROSAI Radne grupe.

Predstavnici Državne revizorske institucije, sa domaćinom VRI Portugala i Evropskim revizorskim sudom, učestvuju u izradi modela za obuku o etici, koji predstavlja jednu od aktivnosti iz Plana rada ove Radne grupe za period 2017-2020.

Na sastanku su učestvovali i predstavnici Organizacijeza ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) koji su predstavili Preporuku OECD o integritetu u javnom sektoru. Pored toga, doprinos sastanku kroz prezentacije dali su i predsednik Etičkog odbora Banke Portugala, predsednik Transparentnosti Portugala, kao i direktor Instituta za kvalitet Portugala. Među mnogim pitanjima obrađenim tokom sastanka, bilo je reči i o Predlogu evropske direktive o zaštiti uzbunjivača, kao i ISO standardu 37001 iz oblasti sistema upravljanja namenjenom za borbu protiv mita i korupcije.

Sastanak, kom je prisustvovalo oko 40 delegata iz 19 evropskih VRIi Evropskog revizorskog suda, organizovao je Revizorski sud Portugala, koji predsedava ovom EUROSAI Radnom grupom.