Delegacija DRI učestvovala na radionici posvećenoj reviziji finansijskih izveštaja u Turskoj

30. novembar 2018. godina
Delegacija DRI učestvovala na radionici posvećenoj reviziji finansijskih izveštaja u Turskoj

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI), koju su činili član Saveta Ljiljana Dimitrijević, vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Stojanka Milovanović, viši savetnik u reviziji Željko Motić i samostalni savetnik u reviziji Andrija Grujić, učestvovala je na radionici posvećenoj reviziji finansijskih izveštaja održanoj od 26. do 30. novembra u Ankari.

esniciskupa, predstavnici vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Turske i Crne Gore, razmenili su znanja i iskustva kroz praktičnu primenu svojih metodologija u vezi sa evaluacijom nalaza i izveštavanjem.

Delegacija DRI je predstavila način na koji standarde za evaliaciju revizijskih nalaza, formiranje revizorskih mišljenja i izveštavanje primenjuje u svojoj metodologiji rada, sa konkretnim primerima.

Ovo je treća radionica organizovana u okviru Plana rada Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda. Prethodne radionice organizovale su VRI Crne Gore i VRI Bosne i Hercegovine. Nacionalna kancelarija za reviziju Švedske pruža ekspertsku podršku Mreži u vezi sa serijom radionica za reviziju finansijskih izveštaja.

Posetadelegacije DRI radionici je organizovanau okviru projekta „Efikasniji mehanizmi odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji sprovode Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Pravosudna akademija, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat finansira Vlada Kraljevine Švedske.