Delegacija DRI učestvovala na 23. Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija u Moskvi

30. septembar 2019. godina
Delegacija DRI učestvovala na 23. Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija u Moskvi

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI) na čelu sa predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem učestvovala je na 23. Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) održanom od 23. do 28. septembra u Moskvi.

Kongres je zvanično otvorio predsednik Ruske Federacije, Vladimir Putin, koji je naveo da je „saradnja, interakcija i razmena iskustva vrhovnih revizorskih institucija (VRI) jedan od ključnih koraka koji vode ka izgradnji poverenja u globalnoj ekonomiji i finansijama, a da zajednički rad VRI treba da bude usmeren na sagledavanje strukturnih problema i poromovisanje ekonomskog rasta u cilju poboljšanja dobrobiti građana i zaštite životne sredine, što ujedno predstavlja UN ciljeve održivog razvoja“.

Tokom Kongresa razmatrane su dve glavne teme koje su predstavile VRI Kine i VRI Ruske Federacije – „Informacione tehnologije u cilju razvoja javne uprave“ i „Uloga VRI u ostvarivanju nacionalnih prioriteta i ciljeva“. S obzirom na razvoj revizije, VRI širom sveta preuzimaju sve važnije obaveze u jačanju odgovornosti, promovisanju dobrog upravljanja i sagledavanju ostvarivanja ciljeva održivog razvoja u svojim zemljama. U eri velikih podataka, VRI postaju sve svesnije važnosti informacionih tehnologija za unapređenje kvaliteta revizije, kako bi pomogle svojim zemljama da sprovode strategije održivog razvoja.

Takođe, kroz dve panel diskusije, Kongres se bavio pitanjem makro revizija koje se odnose na strateške izazove za globalnu ekonomiju i međunarodni razvoj, kao i pitanjem održivog razvoja u doba dominacije informacionih tehnologija, odnosno koja rešenja mogu ponuditi tehnologija i alati za upravljanje u javnom sektoru.

Kongres je podržao zaključke i rezultate diskusije u okviru dve glavne teme usvajanjem Moskovske deklaracije. U duhu UN Agende za održivi razvoj do kraja 2030. godine i UN Rezolucije „Podsticanje i jačanje efikasnosti, odgovornosti, efektivnosti i transparentnosti javne uprave kroz jačanje vrhovnih revizorskih institucija“, a u skladu sa Međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI), članice INTOSAI obavezale su se da pružaju nezavisan eksterni nadzor nad ostvarivanjem nacionalnih ciljeva, uključujući i UN Ciljeve održivog razvoja, reagujući efektivno na promene nastale u smislu tehnološkog razvoja i jačajuće svoj uticaj.

Dr Pejović se na plenarnoj sednici Kongresa obratio članicama INTOSAI u dva navrata – radi davanja komentara na Izveštaj o radu Generalnog sekretarijata INTOSAI i radi davanja podrške usvajanju Moskovske deklaracije, kao strateškog dokumenta za celu INTOSAI zajednicu.

Osim dr Pejovića, delegaciju DRI činili su potpredsednica Saveta dr Bojana Mitrović, članovi Saveta Nevenka Bojanić, Ljiljana Dimitrijević i Marijana Simović, vrhovni državni revizor u Sektoru broj 5 Ivica Gavrilović i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić.

Kongres je okupio preko 600 predstavnika iz 169 zemalja INTOSAI zajednice, kao i mnogobrojne predstavnike međunarodnih donatorskih organizacija, koje pružaju podršku VRI u izgradnji kapaciteta.

Pored razmatranja glavnih tema, tokom Kongresa rezimiran je i napredak koji je INTOSAI ostvarila u prethodne tri godine.

Na 23. Kongresu, VRI Ruske Federacije je preuzela predsedavanje Međunarodnom organizacijom vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) u naredne tri godine, a predsednik Računovodstvene komore Ruske Federacije Aleksej Kudrin postao je ujedno i predsednik INTOSAI.

Učešće delegacije DRI na kongresu INTOSAI u Moskvi podržao je Program za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP), u okviru projekata „Unapređenje revizije opština radi odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a zajednički sprovode UNDP i Državna revizorska institucija.