Republika Srbija
Саопштење – 17. јул 2015. године

Држава нема евиденцију имовине, зато годинама губи значајне приходе

Република Србија нема тачне податке о броју и вредности своје непокретне имовине, због непоступања надлежних органа и корисника и мањкавости прописа, изјавио је данас Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције. Представљајући Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Располагање непокретностима у својини Републике Србије“, Сретеновић је нагласио да Влада нема контролу над располагањем непокретностима због непостојана централизованог система, као и неодговорног понашања корисника и надлежних органа.

На конференцији за новинаре Сретеновић је нагласио да Република Србија пропушта прилику да увећа приходе од располагања непокретностима, јер корисници те имовине не примењују тржишне принципе и не спроводе неопходне  мере.

Двадесет година неуспостављања евиденције и непостојања контроле над располагањем непокретностима Републике Србије довело је до пропуштања прилике за увећање прихода, рекао је Сретеновић.

У евиденцији Републичке дирекције за имовину (РДИ) унето је укупно 551.946 јединица, што не значи да је пописано толико непокретности, јер је утврђено да су неке непокретности више пута евидентиране, објаснио је Сретеновић.

Тако за зграду Владе Републике Србије у Немањиној улици 22-26 постоји 31 унос у евиденцији, а за зграду Министарства финансија 11 уноса

Светлана Тома Анокић, врховни државни ревизор у Сектору за ревизију сврсисходности пословања, нагласила је да је укупна површина пописаних непокретности близу седам милијарди квадратних метара, а књиговодствена вредност те имовине је 683 милијарде динара.

Та вредност непокретности у државном власништву је нереална јер је свега за 20 одсто тих непокретности уписана ревалоризована вредност, рекла је Тома Анокић.

Она је додала да држава од пословног закупа или коришћења имовине у свом власништву прикупља много мање новца него што би могла, да то ради по тржишним ценама.

Тома Анокић је навела пример да су по подацима Управе за трезор у 2013. години приходи од закупа и коришћења државне имовине били шест милијарди динара, од чега је само 852 милиона динара уплаћено у буџет, а остали износ је на рачунима корисника тих непокретности.

На конференцији је речено да корисници непокретности не примењују тржишне цене приликом располагања непокретностима, не предузимају одговарајуће мере за наплату потраживања по основу издавања у закуп, не обавештавају Републичку дирекцију за имовину о слободном простору, као и то да дају непокретности у својини Републике Србије у закуп без правног основа.

Државна ревизорска институција препоручила је Влади Србије да предузме активности за израду стратегије и плана управљања и располагања непокретностима, да наложи Министарству финансија да нормативно уреди начин и рокове спровођења пописа за кориснике буџетских средстава, затим да задужи орган који ће извршити попис непокретности у својини РС непосредним увидом. Такође, Институција је препоручила  Влади да задужи Републички геодетски завод и Републичку дирекцију за имовину да успоставе ефикасну координацију, нарочито у вези са подацима о праву својине, праву коришћења, подацима  о непокретностима, који претходе и неопходни су за упис у јединствену евиденцију непокретности у својини РС.

Државна ревизорска институција препоручила је РДИ да успостави у потпуности надлежност над праћењем располагања непокретностима у својини државе, анализира стање, начин коришћења и спроведе мере заштите, затим, да утврди број корисника непокретности у својини РС и обезбеди евиденцију по корисницима непокретности, затим да утврди критеријуме на основу којих врши анализу и доделу непокретности. Институција је препоручила РДИ да непокретности стечене у својину РС евидентира у својим пословним књигама у циљу праћења стања и кретања и да иницира отварање посебног рачуна јавних прихода од давања у закуп, на коришћења и  накнадом и отуђења непокретности који би РДИ омогућио увид у укупне приходе и примања од непокретности у својини РС.

Поступци ревизије су спроведени у периоду од априла 2014. до јуна 2015. године.

Пре одржавања прес конференције Радослав Сретеновић  је представио кључне поруке, закључке и налазе ревизије члановиам Одбора за републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Председник Одбора Верољуб Арсић је указао да ће Одбор на некој од наредних седница заузети ставове и предложити одређене препоруке и мере поводом разматрања Извештаја о ревизији сврсисходности на тему: „Располагање непокретностима у својини Републике Србије“, о чему ће поднети извештај Народној скупштини.

 
Saopštenje - 14. jul 2015. godine

Neophodna saradnja interne i eksterne revizije

Državna revizorska institucija vrlo često upućuje subjektima revizije preporuke da uspostave internu finansijsku kontrolu i internu reviziju. To znači da stanje u ovoj oblasti nije zadovoljavajuće, rekao je Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije. On je, otvarajući konferenciju „Saradnja Državne revizorske institucije i internih revizora u javnom sektoru“, naglasio da brojni subjekti u svojim sistematizacijama nisu ni predvideli radna mesta za internu finansijsku kontrolu i internu reviziju.

S druge strane, određeni državni organi jesu uspostavili internu finansijsku kontrolu i internu reviziju, ali nedovoljno funkcionalnu. Najčešće, zbog nedovoljnih ovlašćenja učinak je mali, rekao je Sretenović. On je dodao da profesija internog revizora mora da bude ozbiljno shvaćena, a ova radna mesta treba u sistematiazciji da zauzmu pozicije kakvu i zaslužuju.

Kada ministri i pomoćnici ministara, državni sekretari, direktori fondova, direktori javnih preduzeća, gradonačelnici, predsednici opština budu shvatili koliko im može biti dragocena pomoć interne kontrole i interne revizije, kao prvog nivoa odbrane od nenamenskog i neracionalnog trošenja javnih sredstava, tada može i da očekujemo bolju sliku i bolje rezultate u sistemu finansijske kontrole u javnom sektoru, poručio je Sretenović.

Milovan Filimonović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, naglasio je da ovo ministarstvo koordinira svim poslovima na uspostavljanju interne revizije.

Potrebno je uložiti niz dodatnih napora kako bismo obezbedili da se javna sredstva troše efikasno, efektivno i ekonomično, poručio je Filimonović.

Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samuprave, naglasio je potrebu za većom upotrebom informacionih tehnologija, kako bismo unapredili obradu i prikupljanje podataka na elektronski način.

Steliana Nedera, zamenik stalnog predstavnika Ujedinjenih nacija i UNDP, naglasila je da je, između ostalog, svrha projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama“ jačanje veze između interne i eksterne revizije na lokalnom nivou. Time bi se unapredila efektivnost revizije, čime se veća odgovornost za finansijsku reviziju daje internim revizorima, dok bi se eksterni revizori više fokusirali na reviziju svrsishodnosti.

Tokom konferencije, delegacije vrhovnih revizorskih institucija iz Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Republike Srpske predstavile su svoja iskustva u saradnji sa internim revizorima u javnom sektoru. Osim predstavnika iz vrhovnih revizorskih instutucija na konferenciji su učestvovali predstavnici Centralne jedinice za harmonizaciju, interni revizori iz lokalnih samouprava širom Srbije i predstavnici Udruženja internih revizora Srbije i donatorskih organizacija.

Konferenciju je organizovala Državna revizorska institucija, uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), u okviru projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama“, koji finansira Švajcarska kancelarija za saradnju (SDC).

 
Saopštenje – 15. jun 2015. godine

Predstavnici Državne revizorske institucije i članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava boravili u studijskoj poseti Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske

Predstavnici Državne revizorske institucije na čelu sa predsednikom Institucije Radoslavom Sretenovićem i članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na čelu sa predsednikom Odbora Veroljubom Arsićem boravili su u studijskoj poseti Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske 11. i 12. juna 2015. godine.

Cilj posete je bio upoznavanje predstavnika Institucije i Narodne skupštine sa organizacijom i nadležnostima Glavne službe, kao i dužnostima i ovlašćenjima revizora u vršenju revizije javnih računa svih ministarstava, sudova, drugih organa Vlade, organa opština, javnih fondova i drugih javnih institucija u Republici Srpskoj. Tokom posete, predstavljeni su odnosi revizorskih institucija i organa za sprovođenje zakona, odnosi između eksterne i interne revizije u javnom sektoru, kao i rezultati rada Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske od osnivanja 1999. godine.

Članovi delegacije iz Srbije, u skladu sa Protokolom o saradnji Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske, održala i sastanke sa Odborom za finansije i budžet i Odborom za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, radi međusobne razmene iskustava u oblasti javnih finansija i vršenja parlamentarne kontrole nad trošenjem javnih sredstava.

Studijska poseta Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske organizovana je u okviru projekta „Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji Državna revizorska institucija realizuje u saradnji sa UNDP – Programom Ujedinjenih nacija za razvoj.

 
Saopštenje – 10. jun 2015. godine

Potpisan Memorandum o saradnji Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović i potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Veroljub Arsić potpisali su danas Memorandum o saradnji Odbora i Institucije.

Na ceremoniji potpisivanja u Skupštini, Radoslav Sretenović je rekao da potpisivanje Memoranduma sa Odborom doprinosi unapređenju međusobnih odnosa i saradnje u kontroli trošenja javnih sredstava.

Državna revizorska institucija priprema jasne i precizne izveštaje u vezi sa revizorskim nalazima za članove Odbora. Pružaćemo pomoć članovima Odbora u razumevanju nalaza iz izveštaja o reviziji, poručio je Sretenović.

On je rekao da će Institucija imenovati predstavnika koji će zajedno sa članovima Odbora koordinirati aktivnosti kako bi saradnja bila konstruktivna i odvijala se na najbolji način.

Veroljub Arsić je naglasio da je potpisivanjem Memoranduma podignut nivo saradnje, jer su i Narodna skupština i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Državna revizorska institucija čuvari javnih sredstava.
On je ocenio da je dosadašnja saradnja Odbora i Institucije bila na zavidnom nivou.
I do sada je saradnja sa Državnom revizorskom institucijom bila na visokom nivou. Sada ćemo je još više unaprediti, zaključio je Arsić.

 


Strana 1 od 2UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Ovаj sаjt je izrаđen uz podršku Vlаde Krаljevine Norveške i Progrаmа Ujedinjenih nаcijа zа
rаzvoj,
а u okviru Progrаmа « Jаčаnje mehаnizаmа odgovornosti u oblаsti jаvnih finаnsijа »