Republika Srbija
Saopštenje - 20. oktobar 2014. godine

Održan sastanak Kontakt komiteta čelnika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, na poziv predsednika Evropskog revizorskog suda (ERS) Vitora Kaldeire, prisustvovao je sastanku Kontakt komiteta čelnika vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Evropske unije i Evropskog revizorskog suda, održanom u Luksemburgu 15-17. oktobra 2014. godine.


Glavne teme sastanka odnosile su se na unapređenje saradnje između nacionalnih VRI i ERS, posebno na pitanjima vezanim za Strategiju Evropa 2020. godine i bankarsku uniju, zatim na aktivnosti Kontakt komiteta i njegovih profesionalnih partnera, kao i na revizije koje članice Kontakt komiteta sprovode u vezi sa EU.

Tokom sastanka, predstavljen je i Izveštaj o aktivnostima Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU.

Gostujući govornik bio je Igor Šoltes, zamenik predsednika Odbora za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta, koji je predstavio izazove u pogledu unapređenja saradnje između nacionalnih VRI i Evropskog revizorskog suda. Žoakim Nunješ de Almeida, direktor za javne nabavke Generalnog direktorata Evropske komisije za interno tržište i usluge, je govorio o prvom izveštaju Evropske unije o borbi protiv korupcije.

Predsednik Državne revizorska institucije prisustvuje ovim sastancima od kako je Republici Srbiji dodeljen status države kandidata za članstvo u EU u martu 2012. godine.

Kontakt komitet čelnika VRI EU i ERS sastaje se jednom godišnje kako bi se članicama dala prilika da razmotre relevantna pitanja, uglavnom u vezi sa finansijskim upravljanjem EU, i da se, po potrebi, usaglase zajedničke aktivnosti kojima se može postići veći uticaj.

Događaj je organizovao Evropski revizorski sud, u svojstvu predsedavajućeg Kontakt komiteta, a u saradnji sa VRI Letonije, sledećim predsedavajućim Kontakt komiteta i VRI Litvanije, prethodnim predsedavajućim Kontakt komiteta.

 
Saopštenje - 1. oktobar 2014. godine

Predstavnici Institucije stažisti u Evropskom revizorskom sudu

Aleksandra Čolić, Đurđa Stefanović i Aleksandar Mladenović, mlađi savetnici u Državnoj revizorskoj instituciji, počeli su danas program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu. Mlade kolege boraviće u Luksemburgu narednih pet meseci, do 28. februara 2015. godine. Tokom petomesečnog stažiranja Aleksandra Čolić će raditi u Komori 2 - Evropski fond za regionalni razvoj, saobraćaj i energetiku, Đurđa Stefanović u Komori 4 - Svrsishodnost, dok će Aleksandar Mladenović biti u Komori 4 – Istraživanje i interne politike.

Evropski revizorski sud je po peti put pozvao predstavnike Državne revizorske institucije da učestvuju u programu stažiranja, a nakon što je Srbiji dodeljen status kandidata za članstvo u EU.

Evropski revizorski sud organizuje dva programa stažiranja godišnje za revizore iz vrhovnih revizorskih institucija država kandidata. Stažiranje traje pet meseci - od oktobra do februara i od marta do jula. Ovakva organizacija traje od 1999. godine i smatra se važnim instrumentom za pružanje uvida u reviziju fondova EU za revizore iz vrhovnih revizorskih institucija budućih država članica.

Program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu se pokazao korisnim i za revizore iz nacionalnih institucija država kandidata i za Evropski revizorski sud.

 
Saopštenje - 29. septembar 2014. godine

Delegacija DRI prisustvovala konferenciji u Moskvi

Članovi Saveta Državne revizorske institucije Gordana Tišma i Miroslav Mitrović prisustvovali su II ASOSAI (Azijska organizacija vrhovnih revizorskih institucija) - EUROSAI (Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija) zajedničkoj konferenciji koja je održana u Moskvi 25-27. septembra 2014. godine.

Glavna tema konferencije odnosila se na „Lekcije naučene iz prethodnog iskustva usvajanja Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) i njihove buduće implikacije“. Takođe, učesnici skupa razmatrali su i izazove sa kojima se vrhovne revizorske institucije (VRI) suočavaju u primeni ili prilagođavanju ISSAI standarda, zatim primenu ISSAI standarda u reviziji svrsishodnosti, kao i metodološke pristupe proceni državnog budžeta.

Drugoj zajedničkoj konferencija ove dve regionalne grupe Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) prisustvovala je 21 delegacija i 86 učesnika. Prezentacije su održali predstavnici VRI Rusije, Indije, Koreje, Kine, Španije, Japana, Turske, Portugala, Moldavije, Pakistana i Bangladeša.

Na kraju konferencije, delegati su usvojili Moskovsku rezoluciju, kojom se članice ASOSAI i EUROSAI podstiču da podrže napore za usvajanje još jedne Rezolucije Generalne skupštine UN, koja će se zasnivati na Rezoluciji A/66/209; da formalno zatraže od članica UN da razmotre uključivanje nezavisnosti i jačanja kapaciteta VRI, kao i unapređenje računovodstvenih sistema u javnom sektoru u Razvojnu agendu za period posle 2015. godine; da istraju u unapređenju institucionalnih i profesionalnih kadrovskih kapaciteta za primenu ISSAI standarda; da podrže strateški cilj INTOSAI za unapređenje postupka uspostavljanja standarda za reviziju u javnom sektoru; kao i da organizuju prevođenje ISSAI standarda na nacionalne jezike, kada je to neophodno za njihovu širu primenu.

 
Saopštenje - 22. septembar 2014.godine

Poseta Parlamentu Švajcarske povodom projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, zajedno sa delegacijom Narodne skupštine Republike Srbije, boravio je u studijskoj poseti Švajcarskoj gde se upoznao sa načinom kontrole nad trošenjem javnih finansija koju sprovodi Parlament Švajcarske.

Delegacija iz Srbije, osim sa poslanicima oba doma Parlamenta Švajcarske, sastala se i razmenila iskustva sa državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova, generalnim revizorom Švajcarske, Ministarstvom finansija, Međuministarskom radnom grupom za borbu protiv korupcije.

Švajcarska kao federalna država sa prilično jedinstvenim političkim institucijama i mehanizmima direktne demokratije utiče na ulogu i rad parlamenta, kao i oblike upravljanja finansijama. Delegacija je imala priliku da se upozna sa tri nivoa upravljanja: opštinskim, kantonalnim i federalnim, kroz oba doma parlamenta.

Održana je i posebna tribina o parlamentu kojoj su prisustvovali narodni poslanici oba parlamenta i akademski krugovi koji se bave političkim naukama. Tribini su prisustvovali i švajcarski novinari koju su propratili posetu.

Delegaciju je dočekala potpredsednica donjeg doma parlamenta Christa Markvald, a tom prilikom je postavljena i zastava Republike Srbije na zgradi Parlamenta Švajcarske.

Osim Sretenovića, delegaciju su činili narodni poslanici Veroljub Arsić, Janko Veselinović, Marija Obradović, Olgica Batić i Dubravka Filipovski, generalni sekretar i pomoćnik generalnog sekretara Narodne skupštine, Jana Ljubičić i Mirjana Nedeljković.

Poseta i razmena iskustava, koja označava početak razvoja saradnje dva parlamenta i dalji rad na unapređenju parlamentarnog nadzora, organizovana je u okviru projekta "Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine" koji sprovodi Narodna skupština sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

 UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Ovаj sаjt je izrаđen uz podršku Vlаde Krаljevine Norveške i Progrаmа Ujedinjenih nаcijа zа
rаzvoj,
а u okviru Progrаmа « Jаčаnje mehаnizаmа odgovornosti u oblаsti jаvnih finаnsijа »