Republika Srbija
Saopštenje – 1. april 2015. godine

Državna revizorska institucija dostavila Narodnoj skupštini Izveštaj o radu za 2014. godinu

Državna revizorska institucija predala je Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2014. godinu.

Institucija je ovim izveštajem obavestila Narodnu skupštinu o izvršenju godišnjeg programa revizije za 2014. godinu, o datim mišljenjima, utvrđenim nepravilnostima, efektima revizije, podnetim prijavama, datim preporukama subjektima revizije, finansijskom izveštaju Institucije, radu Saveta, kapacitetima i drugim aktivnostima, saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama, odnosima s javnošću.

Državna revizorska institucija je, nakon sprovedenih revizija u 2014. godini, izdala 135 izveštaja o reviziji i to 128 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, šest izveštaja po revizijama odazivnih izveštaja i jedan izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja. Ovim izveštajima su obuhvaćeni javni rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 2.352 milijarde dinara.

Za finansijske izveštaje izraženo je 128 mišljenja i to 19 pozitivnih, 107 mišljenja sa rezervom i dva uzdržavajuća mišljenja. Za pravilnost poslovanja izraženo je, takođe, 128 mišljenja i to tri pozitivna, 120 mišljenje sa rezervom, dva uzdržavajuća i tri negativna mišljenja.

Državna revizorska institucija dala je subjektima revizije ukupno 1.540 preporuka. Najveći broj preporuka se odnosi na oblast rashoda i izdataka i to 396.

Institucija je tokom 2014. godine, na osnovu revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, podnela 111 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 13 prijava za privredni prestup i 15 krivičnih prijava. U 2015. godini, podneto je još 95 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, šest prijava za privredni prestup i dve krivične prijave.

U 2014. godini Institucija je za svoj rad utrošila sredstva u iznosu od 472.293.419 dinara, odnosno 93,17% sredstava odobrenih budžetom Republike Srbije, a iz donacija iz tekuće i ranijih godina 2.347.424 dinara.

Ovo je osmi Izveštaj o radu koji je Institucija, od svog uspostavljanja 2007. godine, predala Narodnoj skupštini.

Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2014. godinu je objavljen na sajtu Institucije.

 
Saopštenje – 1. april 2015. godine

Državna revizorska institucija podnela nove prijave

Državna revizorska institucija je podnela prekršajnim sudovima još devet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a tužilaštvu jednu prijavu za privredni prestup i to protiv odgovornih lica u Opštini Bor, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Kliničkom centru Kragujevac i Kliničkom centru Srbije.

Institucija je podnela prijave protiv odgovornih lica u subjektima revizije nakon objavljivanja izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, a u okviru Programa revizije za 2014. godinu.

Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka Institucija je podnela zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu, dok je prijavu za privredni prestup podnela usled nepoštovanja određenih odredbi Zakona o planiranju i izgradnji.

Državna revizorska institucija je ranije, u vezi sa izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, podnela 204 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 17 krivičnih prijava i 19 prijava za privredni prestup.

Institucija je, u okviru Programa revizije za 2014. godinu, objavila 134 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu.

Pravni timovi i dalje nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje o reviziji u vezi sa elementima za podnošenje prijava protiv odgovornih lica u subjektima reviziji koji nisu obuhvaćeni dosadašnjim informacijama o podnetim prijavama.

Državna revizorska institucija neće davati detaljnije informacije u vezi sa podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupaka, prijavama za privredni prestup i krivičnim prijavama.

Imena odgovornih lica u revidiranim subjektima protiv kojih su podnete prijave nalaze se ovde.

 
Saopštenje - 20. mart 2015. godine

Predstavnici Evropskog revizorskog suda i Evropskog parlamenta posetili Instituciju

Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije sastao se juče sa Ištvanom Fazakašem, članom Evropskog revizorskog suda i Igorom Šoltesom, poslanikom u Evropskom parlamentu i potpredsednikom Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU. Na sastanku u Državnoj revizorskoj instituciji razmotreni su rezultati koje Institucija do sada postigla, izazovi sa kojima se suočava, kao i druga važna pitanja od zajedničkog interesa.

Tema razgovora bio je i Specijalni izveštaj Evropskog revizorskog suda o pretpristupnoj pomoći Evropske unije Republici Srbiji za period 2007-2012. godina.

Sastanak je organizovan u okviru trećeg zasedanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije.

 
Saopštenje – 19. mart 2015. godine

Državna revizorska institucija podnela nove prijave

Državna revizorska institucija je podnela prekršajnim sudovima sudovima i Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 204 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 17 krivičnih prijava i 19 prijava za privredni prestup. Institucija je podnela prijave protiv odgovornih lica u subjektima revizije nakon objavljivanja 134 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, a u okviru Programa revizije za 2014. godinu.

Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka Institucija je podnela zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o radu, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Zakona o sportu, Zakona o udruženjima građana, Zakona o igrama na sreću, Zakona o platnom prometu, Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Posebog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija.

Institucija je podnela prijave za privredni prestup usled nepoštovanja odredbi Zakona o računovodstvu i Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Krivične prijave protiv odgovornih lica Institucija je podnela zbog preuzimanja obaveza iznad iznosa određenih aproprijacijama koje su im odobrene za određene namene u budžetskoj godini, nesavesanog rada u službi, kao i krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja.

Pravni timovi i dalje nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje o reviziji u vezi sa elementima za podnošenje prijava protiv odgovornih lica u subjektima reviziji koji nisu obuhvaćeni informacijom o podnetim prijavama.

Državna revizorska institucija neće davati detaljnije informacije u vezi sa podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupaka, prijavama za privredni prestup i krivičnim prijavama.

Imena odgovornih lica u revidiranim subjektima protiv kojih su podnete prijave nalaze se ovde.

 


Strana 1 od 3UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Ovаj sаjt je izrаđen uz podršku Vlаde Krаljevine Norveške i Progrаmа Ujedinjenih nаcijа zа
rаzvoj,
а u okviru Progrаmа « Jаčаnje mehаnizаmа odgovornosti u oblаsti jаvnih finаnsijа »