Republika Srbija
Саопштење - 27. јун 2014. године

Службеним возилима у 2012. пређено више од 67 милиона километара

Постоји ризик да директни буџетски корисници управљају службеним возилима на неекономичан и неефикасан начин, изјавио је Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције. Представљајући Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање службеним возилима директних корисника буџета Републике Србије“, Сретеновић је нагласио да, на основу података који су прикупљени за 2012. годину, у Републици Србији постоји 26.966 службених возила  којима управљају директни буџетски корисници. Од тог броја 6.244 су возила опште намене, а 20.722 возила посебне намене.

Расходи и издаци за наведена возила у 2012. години износила су 6,1 милијарду динара, од чега се на расходе и издатке возила опште намене односило 1,9 милијарди динара, док се на расходе и издатке за возила посебне намене односило 4,2 милијарде динара, истакао је Сретеновић.

Возила опште намене, која чине мање од 1/4 укупног броја возила, проузрокују 1/3 укупних расхода и издатака. У структури расхода највећи износ чини гориво са 929 милиона динара, односно око 60% и текуће поправке и одржавање са 318 милиона динара, односно око 2о одсто.

Службена возила опште намене су од дана набавке до 31.12.2012. године, прешла близу 590 милиона километара, док су у 2012. години, прешла укупно више од 67 милиона километара, односно у просеку 12.000 километара по возилу. Пређена километража ДБК по возилу варира од 0 до преко 100.000 км, а 643 возила у 2012. години није коришћено, рекао је Сретеновић.

Највећи број возила са нула пређених километара у 2012. години има Пореска управа, и то 161 возило, Републички геодетски завод - 101 возило, и Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација - 71 возило, рекао је Сретеновић.

Просечна старост возила опште намене је 9,5 година, док је просечна потрошња горива по возилу 9,78 литара на 100 км.

Генерални државни ревизор је додао да је Институција због злоупотреба поднела једну кривичну пријаву.

Кривична пријава је поднета против лица које је оштетило буџет Србије за 1,2 милиона динара, рекао је Сретеновић.

Због истраге која је покренута након подношења кривичне пријаве, Сретеновић није могао да саопшти о којој државној институцији је реч.

Као пример добре праксе и сврсисходно управљање службеним возилима, Сретеновић је поменуо Министарство одбране.

Детаљном анализом утврђено да је да је један од главних разлога неефикасног управљања то што управљање службеним возилима опште намене директних буџетских корисника у Србији није регулисано законом, али и да евиденције директних буџетских корисника не обезбеђују текуће и свеобухватне податке о броју службених возила, њиховој искоришћености и расходима и изадацима.

Такође, директни буџетски корисници нису успоставили адекватне системе за праћење и контролу службених возила, а прибављање и продаја службених возила обавља се без претходних суштинских анализа. Већина корисника има делимичан систем прикупљања информација и евиденција о коришћењу службених возила.

Ради уређења области коришћења службених аутомобила, Институција је препоручила Влади Србије да предузме активности за нормативно уређење области управљања службеним возиллима, а директним корисницима буџета да интерним актима пропишу све неопходне процедуре везане за коришћење службених возила, да размотре могућност рационализације властитог возног парка, као и да све расходе и издатке евидентирају по возилу, као и све податке о пређеним километрима и употреби возила.

Ревизија је обухватила управљање службеним возилима директних корисника буџета Републике Србије (Влада, владине канцеларије и службе, министарства, организације, управе и дирекције у саставу министарстава). Остали корисници јавних средстава (индиректни корисници буџета Републике Србије, јавна предузећа, као и други нивои власти – аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе) нису обухваћени због ограничених ресурса и времена.

Институција је од 126 директних буџетских корисника прикупила податке о броју возила која користе, када су набављена, која им је набавна, а која садашња вредност, колико су километара прешла од дана набавке до 31.12.2012. године, колико су прешла у 2012. години, у чијем су власништву, који је правни основ за коришћење, колика је просечна потрошња горива, колики су расходи за гориво, одржавање, резервне делове, регистрацију, осигурање и паркирање.

За потребе ове ревизије анализирано је управљање службеним возилима опште намене, док возила за посебне намене (полицијска и војна) нису била предмет детаљне анализе.

Након анализе општих података, Државна ревизорска институција је на основу одређених, јасно дефинисаних мерила, одабрала 15 од 126 директних буџетских корисника за детаљну анализу. Изабрани директни буџетски корисници управљају са  88% од укупног броја возила и 84% укупних расхода за возила.

Након тога, Институција је израдила нацрт, затим  предлог и коначан извештај о ревизији који је уручила на адресе 15 директних буџетских корисника, односно одговорним и пређашњим одговорним лицима.

Ово је први извештај Државне ревизорске институције о ревизији сврсисходности пословања.

Ревизија је спроведена као пилот ревизија у оквиру твининг пројекта „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ који спроводе Ревизорски суд Холандије и Канцеларија генералног ревизора Велике Британије.

 
Саопштење – 26. jун 2014. године

Неефикасно управљање јавним средствима
на нивоу локалних власти

Локалне самоуправе и територијалне аутономије неефикасно управљају јавним средствима, плаћају без правног основа, нису успоставиле интерну ревизију, издају пословни простор у закуп на коруптиван начин, у пословању не примењују међународне стандарде. Ово су само неки од закључака садржани у „Анализи досадашњих извештаја Државне ревизорске институције у вези са радом јединица локалне самоуправе и територијалне аутономије“. Анализа је представљена је на конференцији „Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу“. На скупу коме су присуствовали градоначелници, председници општина и представници релевантних државних институција, Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције је поручио да бројне неправилности, дата ревизорска мишљења и поднете пријаве, указују да је пословање локалних власти тешко, сложено и оптерећено проблемима. Он је додао да се кључни проблеми огледају у недовољно ефикасном коришћењу јавних средстава, неефикасном управљању јавном имовином, недовољном поштовању закона, прописа и процедура, што јасно указује на одсуство јавне одговорности.

„Уочено је да се велики број јавних прихода наплаћује по другим основама, чиме се избегава њихово буџетско трошење“, рекао је Сретеновић.

"Предложили смо и измене одређених прописа. На пример, да се донесе закон о радним односима и о платама у локалним самоуправама, као и о субвенцијама", истакао је генерални државни ревизор. Он је закључио да је од изузетне важности да градоначелници и председници општина схвате суштину и тежину неправилности за које су они најодговорнији јер су наредбодавци за извршење буџета.

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички нагласила је да је извор финансијске недисциплине и дуговања и сама држава. По њеним речима, срж проблема је непостојање обавезујућег система планирања, недостатак координације, као и непостојање надзора кад оним што радимо.

„На нивоу јединица локалних самоуправа ови проблеми су знатно сложенији због неусклађености надлежности, приоритета и капацитета'', рекла је Удовички.

"На јесен ће бити донет шири спектар закона који ће регулисати рад у јавној управи, а посебно ће бити важно то што ће се на свеобухватан начин регулисати плате у јавној управи, агенцијама, јавним службама и локалној самоуправи'', поручила је Удовички.

Министар финансија Лазар Крстић очекује да ће до краја јула бити готов нацрт закона о финансирању локалних самоуправа, као и да ће тај закон бити усвојен у септембру или октобру.

„Када закон буде донет општине ће моћи да планирају буџет за наредну годину“, нагласио је Крстић. Он је додао да ће овим законом бити уведена јасна правила и предвидивост у расподели прихода, тако да ће свака општина на основу параметара знати на колики трансфер новца од државе може да рачуна.

Према његовим речима, важност доношења овог закона је веома велика јер се једна осмина укупних прихода државе убира на нивоу локалних самоуправа.

''Начин финансирања различитих нивоа власти јесте један од пет приоритета министарства финансија'', нагласио је он.

Председник СКГО и градоначелник Ниша Зоран Перишић поручио је да мора да се промени однос према ономе што је јавно.

У Нишу је између доношења два закона о легализацији изграђено 6500 објеката. Због тога је буџет града ускраћен за два годишња буџета, објаснио је Перишић.

Јург Штауденман, заменик сталне представнице УНДП је нагласио да се увођење програмског буџета, као и доношење закона о финансирању локалних самоуправа представљају могућност да се ојача управљање јавним средствима.

Он је најавио да ће УНДП  и ове и идуће године наставити да сарађује са институцијама у Србији у циљу побољшања стања на нивоу централне и локалне власти.

Душко Пејовић, врховни државни ревизор Сектора за ревизију буџета локалних власти истакао је да на нивоу локалних власти пословање није уређено интерним актима, није израђена стратегија управљања ризиком, контролне активности нису добро успостављене, није успостављена интерна ревизија, а приходи и примања се нереално планирају.

Као лоше примере управљања јавним средствима на локалу, он је навео пример општине која је задужена за наредна два годишња буџета, као и општину која је била у блокади 265 дана.

Небојша Лазаревић, стручни консултант који је учествовао у изради ове Анализе, указао је на најважније закључке који су наведени у анализи.

Скупу се обратио и Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина.

Државна ревизорска институција је до сада објавила 59 извештаја о ревизији. Извршена је ревизија финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилност пословања АП Војводина, 23 града, 31 општине и четири градске општине. У поступку је спровођење ревизије 27 локалних власти, од чега се 20 односи на општине, а седам на градске општине. Институција је за претходне три године дала 1.034 препорука од чега су 607 спроведене, 342  су у току спровођења, девет није спроведено и за 76 препорука биће извршена ревизија одазивних извештаја у 2014. години. Највећи број препорука, 44% дат је у области расхода и издатака, 11% у области биланса стања, 10% система финансијског управљања итд. До сада је Институција за локалну власт поднела 343 захтева за покретање прекршајног поступка, 32 пријаве за привредни преступ и 65 кривичних пријава.

Модератори скупа били су Ива Василић, шеф Канцеларије председника Државне ревизорске институције, Небојша Лазаревић, консултант у изради Анализе  и Александар Бућић, помоћник генералног секретара Сталне конференције градова и општина.

Конференциjу је организовала Стална конференција градова и општина у оквиру активности пројекта „Унапређење механизма одговорности у области јавних финансија“, који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у сарадњи с Државном ревизорском институцијом, а финансира Шведска агенција за међународни развој (СИДА).

 
Announcement - June 6th 2014

Members of Parliament Endorsed the Report on Operations of
the State Audit Institution for 2013

MPs of the National Assembly of the Republic of Serbia discussed yesterday the Report on Operations of the State Audit Institution for 2013. With majority votes of all Members of Parliament, the National Assembly adopted Proposal of the Conclusion of the Committee for Finance, Republic Budget and Control of Public Funds' Spending, regarding review of the Report on Operations of the State Audit Institution for 2013.

Presenting the report, Mr. Radoslav Sretenović, the President of the State Audit Institution, emphasized that in 2013 the Institution fully realized its planned tasks.

State Audit Institution audited financial statements and conducted compliance audit of 56 entities. However, we audited financial statements and conducted compliance audit of 56 entities, because we also audited specific elements of financial statements within audit of the Final Statement of Accounts of the 2012 Budget of the Republic of Serbia, Sretenović emphasized. He also added that audit process in 2013 covered public expenditures and expenses totaling 2,683 billion dinars.

During the plenary address, the Auditor-General pointed to the most significant irregularities found at auditees, pertaining to the Budget System Law, Public Procurement Law, Labor Law, inventory of assets and liabilities, balance sheet, receivables and obligations, salary expenses and employee benefits.

We have also delivered 1081 recommendations to the audited entities, Mr. Sretenović highlighted. He added that the State Audit Institution, based on the information acquired by state auditors during the audit process, would file initiatives for adoption of new laws or amendments to applicable laws.

The Institution will issue recommendations for amendments to the Budget System Law, amendments to the Law on Salaries of Members of Parliament in the National Assembly of the Republic of Serbia, amendments to the Pension and Disability Insurance Law, amendments to the Health Insurance Law, adoption of the Health Protection Law, Law on Health Insurance of Military Insured Persons, Labor Law and Law on Salaries in Local Government Units, Law on Communal Charges and Law on Subsidies, Mr. Sretenović said.

The Institution filed 208 requests for initiating misdemeanor proceedings, along with 18 charges for economic offense and 51 criminal charges.

In order to increase number of audit reports, as well as to expand the scope of audit and funds subject to audit, it is necessary to hire new staff, Mr. Sretenović said. According to him, increasing number of employees means hiring staff for conducting audit of financial statements of political parties.

Speaking on business premises, Mr. Sretenović reiterated that the Institution uses business premises in Niš, Novi Sad, Belgrade and Kragujevac.

In Belgrade, the Institution uses offices in five separate locations. That poses a communication problem among the employees and increases overall operating costs. Such situation has not jeopardized audit program execution, but it has put additional strain on audit teams. In cooperation with the Government, the Institution has taken measures and activities on finding adequate and integral business premises, Mr. Sretenović said.

In its past work, the State Audit Institution has aspired to justify the trust that the National Assembly has displayed by providing support in parliamentary oversight over public funds spending. We shall continue to do so in the future, Mr. Sretenović said.

 
Donations of Humanitarian Aid for Flood Victims Through PayPal

We inform you that, as of 18th May 2014, PayPal account has been activated for receiving humanitarian assistance for the flood casualties in the Republic of Serbia, from 193 countries and regions.

The owner of the account is the Mission of the Republic of Serbia to European Union in Brussels, and funds received through PayPal service are directly transferred to special purpose account of the Government of the Republic of Serbia, which was opened in order to provide assistance to removal of consequences of emergency situations – floods.

Details on manner of payments may be found at http://floodrelief.gov.rs/

 

 UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

This site was created with support from the Government of Norway and the United Nations
development, within the Programme "Strengthening accountability mechanisms in the field of public finance"