Државна ревизорска институција

Др Душко Пејовић: ДРИ код високошколских установа утврдила неправилности у укупном износу од 1,8 милијарди динара

05. јул 2019. година
Др Душко Пејовић: ДРИ код високошколских установа утврдила неправилности у  укупном износу од 1,8 милијарди динара

Након ревизија које је Државна ревизорска институција спровела прошле године код високошколских установа утврђене су неправилности у области расхода и издатака у укупном износу од 1,8 милијарди динара, рекао је председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић. Он је на саветовању одржаном у свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, коме су присуствовали декани и продекани на факултетима, директори високох школа, као и лица одговорна за финансије, нагласио да се овај износ односи на погрешне исказе утврђене у ревизији финансијских извештаја и то у износу од 0,2 милијарде динара, и на неправилности утврђене у ревизији правилности пословања у износу од 1,6 милијарде динара.

Ревизијом правилности пословања у делу примене Закона о јавним набавкама код високошколских установа утврђено је да су извршене набавке добара, услуга и радова, које нису у складу са наведеним законом, у износу од 0,5 милијарди динара, истакао је др Пејовић.

По његовим речима, у извештајима о ревизији високошколских установа државни ревизори су скренули пажњу на неусаглашеност одредби Закона о високом образовању са одредбама Закона о буџетском систему у делу који се односи на сопствене приходе високошколских установа.

Нису усаглашене ни одредбе Закона о високом образовању, које се односе на имовину високошколске установе, са одредбама Закона о јавној својини. А прописима нису уређени ни услови и поступак издавања уџбеника и других публикација у оквиру обављања високошколске делатности, као и права и обавезе факултета као издавача и аутора, поручио је др Пејовић.

Он је додао да се државни ревизори нису уверили да је систем интерне контроле код високошколских установа успостављен тако да својим функционисањем обезбеђује пословање у складу са прописима, интерним актима и уговорима.

Већина високошколских установа нема успостављену интерну ревизију, рекао је др Пејовић.

Државна ревизорска институција дала је током 2018. године високошколским установама 401 препоруку.Од овог броја у поступку ревизије поступљено је по 26 препорука, а по одазивним извештајима поступљено је по 324 препорука, док је спровођење 51 препоруке у току.

Осим др Пејовића на скупу су, испред Државне ревизорске институције, учествовали и Данимир Вулиновић, врховни државни ревизор уСектору број 1, Мирјана Гачевић, овлашћени државни ревизор и Весна Топаловић, виши саветник у ревизији.

Скупу су присуствовали и проф. др Иванка Поповић, ректор Универзитета у Београду, као и проф. др Гордана Илић – Попов, проректор за финансије Универзитета у Београду.

Саветовање је организовала Конференција Универзитета Србије – КОНУС и Институт за економију и право.