Државна ревизорска институција

Др Душко Пејовић: Град Зрењанин спреман да унапреди финансијско стање

06. септембар 2019. година
Др Душко Пејовић: Град Зрењанин спреман да унапреди финансијско стање

Зрењанин је један од градова који се издваја у спремности да унапреди финансијско стање и зато може бити узор како се може напредовати, рекао је председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.

Он је на 84. седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, одржаној у Зрењанину, нагласио да је ДРИ до сада извршила три ревизије овог града и то за 2012, 2016. и 2018. годину.

Граду Зрењанину дали смо мишљење са резервом, али смо уочили да је последња ревизија имала знатно мање неправилности и грешака него претходна. Видљиво је побољшање стања, истакао је др Пејовић.

Представљајући налазе из Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Зрењанина за 2018. годину, др Пејовић је нагласио да се највеће неправилности односе на погрешне економске класификације, као и да су државни ревизори највећи број препорука дали у вези са неправилностима које се односе на финансијску и нефинансијску имовину.

Др Пејовић је на седници представио и ревизије финансијских извештаја и ревизије правилности пословања које су до сада спроведене у 2019. години.

Када је реч о ревизијама финансијских извештаја, приметна су побољшања финансијског извештавања, али основни узроци слабости и даље нису отклоњени. И даље консолидовани финансијски извештаји о извршењу буџета за 2018. годину нису сачињени у складу са принципима консолидације, расходи и издаци се евидентирају на погрешним економским класификацијама, док учешћа у капиталу нису усаглашена између оснивача и јавних предузећа, рекао је др Пејовић.

По његовим речима, основни узроци слабости у финансијском извештавању огледају се у томе што нису прописани минимални услови које мора да испуњава лице које саставља финансијске извештаје, затим, што не постоји обавеза сертификовања и континуиране едукације тих лица, као и то што се за вођење пословних књига не користи јединствен софтвер.

Грешке у економским класификацијама би биле знатно мање када би лица која састављају финансијске извештаје била едукована и сертификована, јер само на тај начин можемо имати истинито и објективно финансијко извештавање. Ко данас води пословне књиге и саставља извештаје – ко год хоће, поручио је др Пејовић.

Представљајући ревизије правилности пословања до сада спроведене у 2019. години, генерални државни ревизор је истакао да су државни ревизори утврдили да су четири ревидирана субјекта уплатила у буџет Републике Србије 19,88 милиона динара у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Зараде запосленима више су исплаћене за 57,77 милиона динара у односу на износ који је требало да буде исплаћен, а утврдили смо и вредност набавки у износу од 72,85 милиона динара, без спроведеног поступка јавне набавке, рекао је др Пејовић.

Како је објаснио, узроци неправилности у ревизијама правилности пословања најчешће се односе на недовољно успостављен систем финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.

Говорећи о променама у ДРИ, пре свега раздвајању ревизија финансијских извештаја и ревизија правилности пословања, др Пејовић је нагласио да се сада ревизије финансијских извештаја знатно брже спроводе.

Од 23 града, 22 су усвојила завршни рачун са мишљењем ДРИ. Ефикасност новина у ДРИ је и то што су ревизије вршене у поступку док је трајао поступак састављања завршних рачуна, нагласио је др Пејовић.

Он је најавио да ће ДРИ у овој години објавити 240 ревизорских производа и то 140 извештаја о ревизији финансијских извештаја, 60 извештаја о ревизији правилности пословања, 12 извештаја о ревизији сврсисходности пословања и 28 извештаја о ревизији одазивних извештаја.

На седници су разматране и иницијативе за измену Закона о рачуноводству, Закона о ревизији и Закона о јавним набавкама.

По речима др Пејовића, ДРИ није препозната ни у Закону о рачуноводству, ни о Закону о ревизији и да ДРИ спроводи ревизије јавних предузећа на основу Закона о ДРИ.

На седници Одбора за финансије разматарне су и потенцијалне теме за ревизије сврсисходности.

Председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Скупштине Србије др Александра Томић је нагласила да Одбор одржава седнице у градовима који најбоље управљају јавним финансијама, по мишљењу ДРИ.

Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић је истакао да је овај град један од бољих локалних самоуправа у Србији у области трошења јавних средстава. Он је додао да је Град у одазивном извештају одговорио на све неправилности које су утврдили државни ревизори и предузео радње како се те неправилности не би појављивале у будућим финансијским извештајима.

Одржавање седнице Одбора за финансије ван седишта је подржао пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине, друга фаза“ који спроводе Програм Уједињених нација у Србији (УНДП) и Народна скупштина.